13 Αυγ 2013

Επιδοτήσεις έως 100% για Ελληνικές και Ισραηλινές συνεργασίες

Μια νέα ιδιαίτερη επιδότηση με πολύ υψηλά ποσοστά (μέχρι 100%) που θα δώσει μια ευκαιρία σε νέους και δραστήριους επιχειρηματίες να υλοποιήσουν πρωτότυπα Projects.

Σε μικρομεσαίους όλων των κλάδων απευθύνεται ένα νέο πρόγραμμα για επιδοτήσεις από 25% έως 100% που θα γίνουν μαζί με εταιρείες από το… Ισραήλ

Το νέο πρόγραμμα «διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015». Έχει περίοδο υποβολής προτάσεων έως τις 14/10/2013. Απευθύνεται σε όλους σχεδόν τους κλάδους και χρηματοδοτεί έως 400.000 ευρώ για έργα καινοτομίας που συνδέουν ένα προϊόν με την έρευνα που απαιτείται για να γίνει.

Προωθείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Όπως εξηγεί το StartUpGreece σε κάθε πρόταση θα πρέπει να συμμετέχει μία τουλάχιστον επιχείρηση από ελληνικής πλευράς η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις της συνεργαζόμενης χώρας. Από ελληνικής πλευράς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου με ποσοστό κατ’ ελάχιστον 30%.

Τι χρηματοδοτείται:

Επιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

α) Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ):
- δράσεις έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης οι οποίες στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της σχετικής υπάρχουσας κατάστασης και τεχνογνωσίας
- δράσεις πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης ώστε να αποδειχθεί η εμπορική βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρόλο που διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, δεν είναι αρκετά ώριμες ώστε να διατεθούν άμεσα προς εμπορική εκμετάλλευση.

β) Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, κυρίως για την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης.

γ) Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

δ) Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, καθώς και διοργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, εργαστηρίων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) σε θέματα που συνδέονται με τα έργα.

ε) Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών.

Γενικά ωφελούνται όλοι οι κλάδοι (Κ.Α.Δ.) χωρίς περιορισμούς. Πληροφορίες από πλευράς Ελλάδας δίνει η: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Μεσογείων 14-18, 115 10 ΑΘΗΝΑ, ΤΘ 146 31, Δρ. Ι. Σταμέλου τηλ. 210-7458097, e-mail: esta@gsrt.gr, κ . Μάρη Ασημακοπούλου (MSc) : τηλ. 210-7458171, e-mail: masi@gsrt.gr , Θεοδώρα Βαλεριάνου (MSc) : 21074098, e-mail:d.valerianou@gsrt.gr.


Πληροφορίες από πλευράς Ισραήλ δίδονται από το φορέα ISERD : Mr. Uzi Bar-Sadeh +972-3-5118185, e-mail: uzi [at] matimop.org.il.  (Πηγή: capital.gr)