18 Μαρ 2012

Ξεκινά το πρόγραμμα επιδοτήσεων για βιολογικές καλλιέργειες

Ξεκινά το νέο πενταετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα για νυν και νέους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων. Έως και 450 ευρώ το στρέμμα φτάνει η πενταετής επιδότηση για παραγωγούς που θέλουν να κάνουν στροφή σε βιολογικές καλλιέργειες.
 Σκοπός των δράσεων είναι να καλυφθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συμμετοχή των γεωργών και των κτηνοτρόφων στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Οι δράσεις του μέτρου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό από 50-85%, ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής, και από εθνικούς πόρους. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για την εφαρμογή των δράσεων ανέρχεται, συνολικά για την περίοδο 2007-2013, σε περίπου 1,17 δισ. ευρώ, από τα οποία 815 εκατ. ευρώ, περίπου, αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις της τρίτης προγραμματικής περιόδου.

Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.

Επιλέξιμες καλλιέργειες για ένταξη στη δράση της βιολογικής γεωργίας είναι: ελαιοκομία, αμπελοειδή (εξαιρούνται οι αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση), αραβόσιτος (για ζωοτροφή), μηδική (τριφύλλι), βαμβάκι αρδευόμενο, σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθος και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, κτηνοτροφικά φυτά, αρωματικά φυτά και κρόκος.

Δικαιούχοι των δράσεων μπορούν να κριθούν νέοι δικαιούχοι και παραγωγοί που συμμετείχαν στο προηγούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με δικαίωμα παράτασης.
___________________________________________________________________________
Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, Γεωπόνοι αναλαμβάνουν την σύνταξη και την κατάθεση μελέτης για κάθε νέο αγροτικό πρόγραμμα  επιδότησης που ανακοινώνει το υπουργείο Γεωργίας, επικοινωνία.
___________________________________________________________________

Νέοι δικαιούχοι μπορούν να κριθούν:

Οι επαγγελματίες αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες), τα φυσικά δηλαδή πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, τα φυσικά και νομικά δηλαδή πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο αγροτών με την ιδιότητα αυτή, οι οποίοι επιπλέον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Φυσικά πρόσωπα: Να λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 35% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους, για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

Νομικά πρόσωπα: Να λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και να έχουν νομική προσωπικότητα, όπως αυτή η έννοια ορίζεται στο Εμπορικό Δίκαιο.
 Δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης μπορούν να κριθούν όσοι:

• Έχουν υπογράψει σύμβαση μέχρι και την 31η/12/2006 στο πλαίσιο του άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 (παλαιοί δικαιούχοι των Μέτρων 3.1 & 3.2 του ΕΠΑΑ για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αντίστοιχα).
• Δεν έχουν λήξει οι συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ειδικές δεσμεύσεις στην περίπτωση της βιολογικής κτηνοτροφίας
Για ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, οι δικαιούχοι της δράσης της βιολογικής κτηνοτροφίας αναλαμβάνουν να εξασφαλίζουν σταθερής έκτασης βοσκότοπο και να διατηρούν τόσες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) ανά κατηγορία ζώου όσες αναφέρονται στη σύμβαση που έχουν υπογράψει για την ένταξή τους.
________________________________________________________________________

Μάθετε πως μπορείτε να κάνετε ένα Νέο Ξεκίνημα με το σχετικό σεμινάριο για Νέους Αγρότες που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον μήνα  δείτε εδώ:  Σεμινάρια Νέων αγροτών
________________________________________________________________________
Πώς θα γίνει η μοριοδότηση;

Τα μόρια που θα λαμβάνουν οι αγρότες έχουν ως εξής:

50 μόρια θα λαμβάνουν οι επαγγελματίες αγρότες.
30 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι γεωργοί με επιχειρηματικό σχέδιο (μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007-2013).
20 μόρια θα λαμβάνουν οι επαγγελματίες αγρότες με εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος.
20 μόρια όταν η έκταση βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000 μεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης.
10 μόρια όταν η έκταση βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000 από 10 έως 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης.
10 μόρια όταν ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης.
Ειδικά κριτήρια επιλογής για τη βιολογική γεωργία:

30 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί φυτικών βιολογικών προϊόντων.
10 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί βιολογικών ζωοτροφών.
30 μόρια όταν υποβάλλεται σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
5 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί ζωικών βιολογικών προϊόντων.
10 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ.
10 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι από 20 έως 40 στρέμματα.
15 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερο από 40 στρέμματα.
10 μόρια όταν η εκμετάλλευση είναι σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

Ειδικά κριτήρια επιλογής για τη βιολογική κτηνοτροφία:
30 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί ζωικών βιολογικών προϊόντων.
4 μόρια ανά 10 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης για παραγωγή ζωοτροφών θα λαμβάνουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με ιδιοπαραγόμενες βιολογικές ζωοτροφές.
30 μόρια όταν υποβάλλεται σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
10 μόρια όταν υπάρχει αποδεικτικό για τη νόμιμη κατοχή του βοσκότοπου για όλη τη διάρκεια της δέσμευσης (5 χρόνια).
5 μόρια όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στη δράση "Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων".
10 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερο των 100 ζώων.
5 μόρια όταν το μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερο των 50 ζώων και μικρότερο ή ίσο των 110 ζώων.
10 μόρια θα λαμβάνουν οι παραγωγοί προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
10 μόρια όταν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

Ποιες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες
• Εγκαταλελειμμένες ή ημιεγκαταλελειμμένες φυτείες.
• Παγετόπληκτες μόνιμες φυτείες και καμένες εκτάσεις μόνιμων φυτειών.
• Ενεργειακά φυτά.
• Εκτάσεις σε επιβαρημένες περιβαλλοντικά περιοχές.

Στην περίπτωση της βιολογικής κτηνοτροφίας επιλέξιμες είναι οι παρακάτω εκτροφές:

Αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής.
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση.
Βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής.
_______________________________________________________________
Το 2013 θα είναι το έτος των νέων επιδοτήσεων! Είναι μια ευκαιρία για νέους που έχουν μια πρωτοποριακή Ιδέα να την υλοποιήσουν με την βοήθεια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,  ζητήστε από την Γραμματεία των αγροτικών ευκαιριών να σας ενημερώσουν πως και με τι τρόπο  (εξειδικευμένοι επιστήμονες ανά κλάδο δραστηριότητας) στην Αθήνα αλλά και με συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα πως μπορούν να σας υποστηρίξουν .

Για την διαδικασία προ εγκρίσεως  βάση του εντύπου αξιολόγησης τα βήματα είναι:

1.       Συμπληρώνετε το επισυναπτόμενο έντυπο (στείλτε μας ένα e-mail για να σας το στείλουμε).
2.       Λαμβάνετε μετά αριθμό λογαριασμού για κατάθεση 200 ευρώ με το ΦΠΑ.
3.       Στην συνεχεία θα σας αποσταλεί ταχυδρομικός φάκελος για έρευνα και αξιολόγηση αιτήματος  υποψηφίου για ένταξη σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, όπου συμπληρώνεται τα έντυπα και μας το αποστέλλετε πίσω μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
4.       Η Υπηρεσία αυτή (συνδρομή για ενημέρωση και υποστήριξη) παρέχετε για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία τιμολόγησης.
5.       Για τις περισσότερες υπηρεσίες και για αυτό το διάστημα 6 μηνών θα έχετε έκπτωση 50% στα σχετικά σεμινάρια.

6.       τηλεφωνήστε μας αν έχετε οποιαδήποτε απορία 210-8818416


____________________________________________________________

Το ύψος των επιδοτήσεων για όλες τις περιπτώσεις

Η ενίσχυση χορηγείται κάθε έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης (πενταετία για νέους δικαιούχους και διετία για δικαιούχους νυν παραγωγούς βιολογικών προϊόντων με δικαίωμα παράτασης) έπειτα από αίτηση του δικαιούχου και αφού πιστοποιηθεί η τήρηση των δεσμεύσεων.
___________________________________________________________________________
Αν διαθέτεται τα απαραίτητα κεφάλαια  τα κατάλληλα για καλλιέργεια κτήματα μπορείτε να ξεκινήσετε μαζί μας το πρόγραμμα επιστροφή στην φύση ή ως ποιο γνωστό: Back to Green που σας δίνει την ευκαιρία από το ξεκίνημα (ανάλυση εδάφους, γεωπονική μελέτη παραγωγής, προστασίας, συγκομιδής, συσκευασίας, και  εύρεση διάθεσης τελικού προϊόντος) με μηδενικό ρίσκο πριν καν πάτε στο χωράφι να εξασφαλίσετε την προς διάθεση παραγωγή σας!  Ζητήστε να σας στείλουμε δωρεάν με ένα E-mail το σχετικό αρχείο – παρουσίαση σε μορφή PDF ή και με ένα τηλέφωνο 
Στο 210-8818416 ή στέλνοντας μας ένα σχετικό μήνυμα agrotikes.eykairies.gr@gmail.com
__________________________________________________________________________
Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε φορά βάσει της έκτασης της βιολογικής καλλιέργειας και συγκεκριμένων ποσών που ορίζονται ανά καλλιέργεια.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της ελαιοκομίας φτάνει τα 378 ευρώ την πενταετία ανά στρέμμα με περίοδο προσαρμογής για νέους βιοκαλλιεργητές και τα 207 ευρώ χωρίς περίοδο προσαρμογής για τους νυν παραγωγούς, που παρατείνεται η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για ακόμη δύο χρόνια.

Στα αμπελοειδή η ενίσχυση φτάνει τα 450 ευρώ την πενταετία ανά στρέμμα για νέους και νυν βιοκαλλιεργητές. Στον αραβόσιτο η ενίσχυση φτάνει τα 300 ευρώ την πενταετία ανά στρέμμα για νέους και νυν καλλιεργητές. Στην καλλιέργεια τριφυλλιού το ποσό ενίσχυσης φτάνει τα 300 ευρώ για τους νέους καλλιεργητές και τα 212 ευρώ για νυν παραγωγούς. Στην καλλιέργεια του κρόκου η ενίσχυση φτάνει τα 450 ευρώ. Στις καλλιέργειες που αφορούν σε σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες η ενίσχυση φτάνει τα 160 ευρώ για νέους καλλιεργητές και τα 123 ευρώ για τους νυν καλλιεργητές.

Στο βαμβάκι η ενίσχυση φτάνει τα 265 ευρώ για νέους παραγωγούς και τα 260 ευρώ για νυν καλλιεργητές.

Στη βιολογική κτηνοτροφία το ποσό ενίσχυσης φτάνει έως και τα 170 ευρώ για κάθε ΜΜΖ, ανάλογα με το είδος και την κατεύθυνση παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις επιδοτούμενες δράσεις της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στους διαδικτυακούς τόπους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΠΑΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι για αγροτικές επιδοτήσειςπρο αξιολόγηση και κατάθεσης μελέτης και φακέλου για ένταξη στα σχετικά επιδοτούμενα  προγράμματα  μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Αγροτικών Ευκαιριών.

 στα τηλέφωνα: 210.8818416 τμήμα Αγροτικών Ευκαιριών.  


 Σεμινάριο: Πως μπορώ να γίνω Νέος Αγρότης
από το σεμινάριο Νοεμβρίου 2012
Σεμινάριο Νέων Ιανουαρίου 2013

 Θα χαρούμε να έχουμε τις απόψεις σας και της παρατηρήσεις σας για να κάνουμε αυτό το μικρό μας Blog ακόμα ποιο χρηστικό, στείλτε με μας ένα e-mail στο : agrotikes.eykairies.gr@gmail.com


Ζητήστε να σας στείλουμε Δωρεάν, με ένα E-mail το αρχείο για το τι είναι το GreenHouse Project που μπορεί να κάνει –αν διαθέτετε- τις προϋποθέσεις- το όνειρό σας Πραγματικότητα!

Για οριστική βιώσιμη φυγή από την Αθήνα και ενασχόληση επαγγελματικά με την Γη!

δείτε μας και στο facebook : Αγροτικές Ευκαιρίες