8 Μαρ 2014

Υπηρεσίες υποστήριξης πιστοποίησης ISO μια ευκαιρία για πιστοποίηση


Οι Αγροτικές Ευκαιρίες στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης  και υποστήριξης αναλαμβάνουν με έμπειρους και καταξιωμένους μελετητές  εξειδικευμένη υποστήριξη,  πανελλαδικά στο κρίσιμο για την ανταγωνιστικότητα σήμα πιστοποίησης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποιότητας αγροτικών προϊόντων.

Έτσι προσφέρουμε Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001, ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000 και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης  σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14000.

Η υπηρεσία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα προετοιμασίας για πιστοποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα μιας αγροβιομηχανικής μονάδας ή μιας οικοτεχνίας. Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος γεωπόνος αναλαμβάνει:

•             τον σχεδιασμό του συστήματος και τη σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων και εντύπων βάσει των απαιτήσεων του κάθε προτύπου.
•             την εκπαίδευση του προσωπικού και του υπεύθυνου της μονάδας με βάση τις υφιστάμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
•             την εσωτερική επιθεώρηση και την αναφορά των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών στην υποδομή, στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και εργασιακής ασφάλειας και στην καθιέρωση κανόνων ορθών βιομηχανικών πρακτικών.

•             την προετοιμασία για τη διαδικασία πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης