29 Ιουλ 2014

Ξεκινά το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων για τυποποίηση ελαιολάδου


Το νέο πρόγραμμα επιδότησης, που ανοίγει το φθινόπωρο του 2014, χρηματοδοτεί την επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία του ελαιολάδου

Ο κλάδος του ελαιολάδου στη χώρα μας, παρά τους κλυδωνισμούς που δέχεται κυρίως λόγω ανταγωνισμού και της διεθνούς οικονομικής δυσπραγίας, παρουσιάζει μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και την «πόρτα» της επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας του εθνικού μας προϊόντος ανοίγει ο νέος επενδυτικός νόμος

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην παραγωγή ελαιολάδου, ενώ πραγματοποιεί ετησίως σημαντικές εξαγωγές. Το ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο (ως προϊόν δεύτερης επεξεργασίας) αποτελούν σημαντικά (παραδοσιακά) αγροτικά προϊόντα της χώρας μας και επίσης σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.

Η ποιοτική υπεροχή του ελληνικού ελαιολάδου, η σημαντική ποικιλομορφία, η διαφοροποίηση της εγχώριας παραγωγής και η αναγνώριση της διατροφικής του αξίας διεθνώς αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη του κλάδου μέσω μέσα από την υποκατάσταση μεγάλου μέρους των ήδη πραγματοποιούμενων εξαγωγών χύμα ελαιολάδου με επώνυμο τυποποιημένο ελαιόλαδο υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε συνδυασμό με την ανάγκη υλοποίησης ολοκληρωμένων -και όχι αποσπασματικών- στρατηγικών μέτρων, από την πλευρά των αρμόδιων ελληνικών αρχών, με στόχο τη μόνιμη κατάκτηση ικανοποιητικών μεριδίων σε προεπιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, σε στενή συνεργασία με τις ενώσεις των παραγωγών και τους εμπλεκόμενους επιχειρηματικούς φορείς-εξαγωγείς.

Αρωγός χρηματοδοτικά σε αυτήν την προσπάθεια μπορεί να είναι ο νέος Επενδυτικός Νόμος του οποίου η εφαρμογή αναμένεται μέσα στο επόμενο τρίμηνο και αφορά επενδυτικές προτάσεις που αφορούν την καλλιέργεια, παραγωγή, μεταποίηση της ελιάς και των παραγώγων της.

Χρηματοδοτήσεις
Μπόνους έως και 50%

Όλες οι επενδύσεις επιχορηγούνται με ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 50% σε κάποιες περιφέρειες.

Θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι ένας από τους βασικούς στόχους του εκάστοτε επενδυτικού νόμου συνεπώς και του 3908/11 ήταν και είναι η δημιουργία επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα της χώρας μέσα από τη δημιουργία επενδυτικών προτάσεων που τονίζουν το πνεύμα του συνεταιρισμού, αφού σχεδόν για το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων πάνω από ένα όριο ήταν και είναι απαραίτητη η δημιουργία εταιρείας. Αυτή η προϋπόθεση, όπως είναι γνωστό στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων, απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον δύο εταίρων. Αρα λοιπόν μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι μέσα από αυτήν τη λογική εύκολα μπορεί να ξεπεραστεί και το εμπόδιο που για κάποιους θα αποτελούσε το υψηλό ελάχιστο όριο της επένδυσης που είναι τα 100.000 ευρώ.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ο επενδυτικός νόμος απαιτεί από τον ιδιώτη επενδυτή συμμέτοχη στην επένδυση ποσοστού ίσο μόλις με 25%, εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα έχει προβλεφτεί και η λήψη μεσομακροπρόθεσμου δανείου για το οποίο ο επενδυτής δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγκριτική απόφαση δανείου από τράπεζα στη φάση της υποβολής του φακέλου.

Τα επενδυτικά σχέδια που επιχορηγούνται

Σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. φύλλου 465 /25-2-14 καθορίζονται εκ νέου τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα επιχορηγούνται:

Μονάδες ελαιοτριβείων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

α1. Ιδρύσεις - επεκτάσεις μονάδων, εφόσον διαπιστώνεται έλλειψη μεταποιητικής υποδομής στην περιοχή και επάρκεια πρώτης ύλης, η οποία θα αποδεικνύεται με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με προτεραιότητα σε μονάδες που θα παράγουν σημασμένα προϊόντα (προϊόντα βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), καθώς και προϊόντα ελαιοκαλλιεργειών στις οποίες εφαρμόζονται Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

α2. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων, με προτεραιότητα σε εκείνα των δύο φάσεων.

α3. Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του τομέα αυτού, σε ελαιοτριβείο συνολικής δυναμικότητας ανάλογης, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα διακόψουν τη λειτουργία υφιστάμενων. Αφορά και σε όμορους νομούς.
• Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου σε συσκευασίες καταναλωτή.
• Εκσυγχρονισμός ραφιναριών ελαιολάδου.
• Μονάδες σπορελαιουργείων.
• Μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών.
• Μονάδες πυρηνελαιουργείων.

Η εμφάνιση του τυποποιούμενου ελαιολάδου άρχισε τη δεκαετία του 60. Το 1981, τα τυποποιημένο προϊόν αποτελούσε μόνο το 15,1 της συνολικής παραγωγής. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 το τυποποιημένο ελαιόλαδο έφτασε το 45% της συνολικής παραγωγής. Λόγω του χαμηλού όγκου τυποποιημένου προϊόντος, οι ελληνικές εταιρείες τυποποίησης δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις ιταλικές και ισπανικές πολυεθνικές του κλάδου όσον αφορά την αποτελεσματική προώθηση αναγνωρίσιμων brands.

Κύκλος εργασιών

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά μέσο όρο οι εταιρείες τυποποίησης ελαιολάδου πραγματοποιούν κύκλο εργασιών της τάξης των €7,5 εκ. στην Ισπανία και €1,5 εκ. Στην Ιταλία, έναντι μόλις €0,5 εκ. στην Ελλάδα. Το χαμηλό μερίδιο της Ελλάδας στη διεθνή αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου (3% που αντιστοιχεί σε περίπου 30.000 τόνους) της στερεί σημαντική υπεραξία, καθώς οι εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου τιμολογούνται υψηλότερα από τις εξαγωγές σε χύμα μορφή (με μια διαφορά της τάξης του €1/κιλό, περίπου 50% υψηλότερα).

Σύμφωνα με τον πίνακα που ανάρτησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις εγκεκριμένες τυποποιητικές μονάδες ελαιολάδου με ημερομηνία 26.02.14, οι μονάδες συνολικά είναι 409. Από αυτές 17 βρίσκονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μόλις 3 στον νομό Θεσσαλονίκης.

Οι παραγωγοί της Πελοποννήσου και της Κρήτης είναι και αριθμητικά περισσότεροι και με μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής. Στις δύο αυτές περιφέρειες υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός εταιρειών τυποποίησης ελαιολάδου με σύγχρονη υποδομή και λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Πελοπόννησο δραστηριοποιούνται 89 εταιρείες τυποποίησης και στην Κρήτη 74. Στον κλάδο του ελαιολάδου, δραστηριοποιούνται επίσης, αρκετοί αγροτικοί συνεταιρισμοί ή ενώσεις, που συγκεντρώνουν τα προϊόντα των μελών τους και στη συνέχεια τα εμπορεύονται ή/και τα επεξεργάζονται και τα τυποποιούν.

Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα

Ο επενδυτικός νόμος με ένα ευρύ φάσμα δαπανών πριμοδοτεί την τυποποίηση του ελαιολάδου. Συγκεκριμένα επιχορηγεί:

1 Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στο πλαίσιο αυτόνομων και λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Επίσης την κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

2 Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

3 Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού, άνω των έξι θέσεων.

4 Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα και μη αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (παρελκόμενα ελκυστήρα, λοιπά μηχανήματα που προσαρμόζονται στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα κ.λπ.).

5 Την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.

6 Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

7 Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

8 Την αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα.

9 Τον εξοπλισμό εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία παραγωγικής μονάδας, γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και τις εξαιρέσεις αυτών.

10 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

11 Τις δαπάνες που συνδέονται με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας. (Πηγή: Ημερησία)

Διαβάστε σχετικά άρθρα: 


Θέλετε να πάρετε επιδότηση; στείλτε μας Δωρεάν ένα E-mail με το τι θέλετε να κάνετε και θα σας σταλεί μια Οικονομική προσφορά
 για την υποστήριξη του αιτήματός σας εδώ: info@agrotikes-eykairies.gr