5 Δεκ 2014

Επιδότηση για το 2015 για την μεταποίηση και εμπορία

Έρχονται ενισχύσεις  - νέες επιδοτήσεις - για επιχειρήσεις στον χώρο της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα μέσα από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα το διαχειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης και έχει προχωρήσει σε προδημοσίευση της προκήρυξης ώστε οι υποψήφιες επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητάς τους. Τιτλοφορείται: «Ανάπτυξη πιλοτικής δομής καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων Αγρο-βιοδιατροφικού Κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών».


Χρηματοδοτεί δαπάνες αγροδιατροφικών επιχειρήσεων για συνεργασίες ώστε να αναπτύξουν από κοινού καινοτόμες εφαρμογές. Οι ενισχύσεις θα δίνονται και σε μεμονωμένες επιχειρήσεις αλλά και σε συνεργαζόμενες προκειμένου να εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους στην παραγωγή καθώς και στην προβολή των προϊόντων τους. Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται, έχουν και το μπόνους της ενίσχυσης, θα πρέπει να είναι στην ίδια περιφέρεια.

Ενδεικτικά επιδοτούνται δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις, για απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης από οργανισμό έρευνας ή μεγάλη επιχείρηση αλλά και επενδύσεις για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Στους ειδικότερους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται:

• Η παραγωγή καινοτόμων, ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία.

• Η στήριξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου για την εισαγωγή παραγώγων έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση οργανωτικών καινοτομιών.

«Πριμ» 30 εκατ. € για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου και η σύνδεσή τους με τις νέες αγορές.

• Η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και διακίνησης.

• Η δημιουργία της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας στις διαθέσιμες ποσότητες προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των αγορών του εξωτερικού.

• Η παροχή στοιχείων και εργαλείων που θα υποστηρίξουν το κράτος ως προς την άσκηση πολιτικής σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα.

Δικαιούχοι της Επιδότησης είναι: 


1 Επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική Περιφέρεια.

2 Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους, στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 10 ΜΜΕ του αγροδιατροφικού κλάδου της ίδιας γεωγραφικής Περιφέρειας. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί πρέπει να έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (Ν. 4015/2011) ή συμπράξεις επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. Η νομική οντότητα του συνεργατικού σχηματισμού και των μερών που τον απαρτίζουν αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή πρότασης.

Δεν επιτρέπονται η συμμετοχή κάποιου δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία προτάσεις και η υποβολή πρότασης από επιχείρηση που τελεί υπό σύσταση.

Οι δαπάνες που καλύπτει το νέο πρόγραμμα

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας είναι, ενδεικτικά, οι εξής:

1 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. Πρόκειται για δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

2 Καινοτομία για επιχειρήσεις. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν, υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.

3 Διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία. Οι σχετικές δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

4 Επαγγελματική κατάρτιση. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών, δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες, δαπάνες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας που αφορούν σε

5 Επενδύσεις για την κατασκευή ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.

6 Λειτουργικά έξοδα, δηλαδή δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) που σχετίζονται με: τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων, την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού, τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Στις υποχρεώσεις των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται:

• Η εισαγωγή διαδικαστικών ή/και οργανωτικών καινοτομιών στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιχείρησης.

• Η συμμετοχή του προσωπικού της επιχείρησης σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

• Στις υποχρεώσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας περιλαμβάνονται:

• Η σύνταξη στρατηγικού σχεδίου με καταγραφή και μελέτη επαγγελματιών και προϊόντων-στόχων της επιλεγείσας περιφέρειας, καθώς και σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του.

• Ο συντονισμός του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας.

• Η παροχή (provision) ή διάθεση (channelling) εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου.

• Η ανοικτή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού σε διάφορους χρήστες, με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.

• Η στήριξη της διάδοσης των γνώσεων, της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας μέσω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διοργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ενημερωτικών εκδηλώσεων (workshops), συναντήσεων, επιχειρηματικών αποστολών και συνεδρίων.

• Η υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και η συμμετοχή σε εκθέσεις για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού.

• Η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εταιρικής διαχείρισης και διαδικτυακής πύλης (portal).

Υποβολή προτάσεων
Η προκήρυξη της Δράσης προγραμματίζεται να δημοσιευθεί μετά την οριστικοποίηση του νέου εθνικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Το διάστημα υποβολής των προτάσεων δεν θα είναι μικρότερο από δύο μήνες, ενώ η διαδικασία της αξιολόγησης δεν μπορεί να ξεπεράσει τους πέντε μήνες.

Η διάρκεια της Δράσης είναι 24-36 μήνες και ξεκινά από την ημερομηνία της ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον συνεργατικό σχηματισμό και τις επιχειρήσεις που θα λάβουν ενίσχυση.