8 Ιαν 2016

Φυτοφάρμακα; μόνο με εξετάσεις


Ένα νέο μέτρο που ήρθε για να μείνει… και να βελτιώσει και την υγεία των καλλιεργητών αλλά και να διασφαλίσει την υγεία των καταναλωτών!

Στόχος η ορθολογιστική χρήση Λιπασμάτων και Φυτοφαρμάκων.

Η ονομασία είναι : Έναρξη ψηφιακής υπηρεσίας πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Κόστος συμμετοχής:

Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου  7716/89356/14-8-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

(ΦΕΚ Β΄1700), το ύψος του Τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β  του ν.4036/2012 (Α΄8) (Τέλους Εξέτασης) ορίζεται ως εξής:

Α) Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).

Β) Από την 27η Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€).

Διάρκεια και βεβαίωση κατάρτισης εκπαιδευτών

1. Τα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών των κεφαλαίων των κινδύνων των γεωργικών
φαρμάκων, της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και του εξοπλισμού εφαρμογής, περιλαμβάνουν
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Τα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών του κεφαλαίου της
γενικής κατάρτισης δεν περιλαμβάνει υποχρεωτικά πρακτική κατάρτιση.
2. Οι διδακτικές ώρες για κάθε παράγραφο του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε
φορά ισχύει, δεν υπερβαίνουν τις έξι (6) ώρες ανά κεφάλαιο κατάρτισης, όσον αφορά τη
θεωρητική κατάρτιση. Οι διδακτικές ώρες πρακτικής εξάσκησης δεν υπερβαίνουν τις δύο (2) ώρες
ανά κεφάλαιο.
3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτών από τους
ενδιαφερόμενους, παρέχεται σε αυτούς βεβαίωση ότι έχουν αξιολογηθεί επαρκώς για να
παρέχουν εκπαίδευση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Στη βεβαίωση
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του καταρτισμένου εκπαιδευτή (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο
και Α.Φ.Μ.), ο χρόνος παρακολούθησης της κατάρτισης και τα κεφάλαια της κατάρτισης. Η
βεβαίωση ισχύει για δέκα (10) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάρτισης.
Άρθρο 6

Φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

1. Η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων διενεργείται από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν επαρκή δομή και οργάνωση για τον σκοπό αυτόν.
2. Οι δημόσιοι φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων είναι:
α) ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
β) τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) το Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
δ) οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας δύναται να παράσχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους
καταρτιζόμενους.
3. Οι ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, είναι:
α) οι αδειοδοτημένοι φορείς δια βίου μάθησης- μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
β) πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων των
παραγράφων 2 και 3, καταχωρίζονται στο μητρώο της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του
άρθρου 3. Για την καταχώρισή τους στο μητρώο οι φορείς κατάρτισης πρέπει να:
α) απασχολούν επαρκή αριθμό εκπαιδευτών με τα προσόντα της παραγράφου 7, προκειμένου να
καλύπτονται τα περιεχόμενα του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά
ισχύει,
β) παρέχουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και
γ) διαθέτουν την απαραίτητη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή για παροχή κατάρτισης.
5. Οι φορείς δύνανται να παρέχουν το πρόγραμμα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών
φαρμάκων στο σύνολο των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά
ισχύει, ή σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κεφάλαια του ιδίου ως άνω Παραρτήματος Β:
α) Γενική κατάρτιση, το οποίο αφορά τις παραγράφους α), β) και μ).
β) Κίνδυνοι των γεωργικών φαρμάκων, το οποίο αφορά τις παραγράφους γ), στ), ζ), ι) και λ).
γ) Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, το οποίο αφορά τις παραγράφους δ), ε) και κ).
δ) Εξοπλισμός εφαρμογής, το οποίο αφορά τις παραγράφους η) και θ).
6. Το εκπαιδευτικό υλικό ανταποκρίνεται στο Παράρτημα Β του ν. 4036/2012. 
7. Τα φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να απασχολούνται ως εκπαιδευτές σε φορείς κατάρτισης στην
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να διαθέτουν:
α) Ως βασικό τίτλο σπουδών, πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο
Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής
Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.
 β) Εμπειρία στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων αποδεικνυόμενη από τουλάχιστον
πενταετή επαγγελματική ενασχόληση με γεωργικά φάρμακα ή εκπόνηση μελετών ή
προγραμμάτων ολοκληρωμένης γεωργίας ή εργασία σε δημόσιο φορέα ή φορέα εποπτευόμενο
από το Δημόσιο με αρμοδιότητα συναφή προς τα αναφερόμενα κεφάλαια του Παραρτήματος Β
του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει.
γ) Βεβαίωση ή βεβαιώσεις επάρκειας από φορείς κατάρτισης εκπαιδευτών, οι οποίες να
καλύπτουν το σύνολο των κεφαλαίων Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά
ισχύει. Η συγκεκριμένη υποχρέωση ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη του συστήματος
κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Πηγές και χρήσιμα Link