9 Απρ 2017

Βιοτεχνία τροφίμων με μια επιστολή!


Σιγά σιγά αρχίζει να υποχωρεί το Τέρας της γραφειοκρατίας και η αναμονή ενός νέου επιχειρηματία μικρού βιοτέχνη τροφίμων που περίμενε μέχρι και 6 μήνες ( με τα έξοδα να τρέχουν ) για την άδεια λειτουργίας αποτελεί παρελθόν.

Φυσικά το ζητούμενο είναι η Ασφάλεια τροφίμων και η παραγόμενη και πιστοποιημένη ποιότητα.

Έτσι με μια απλή γνωστοποίηση ( μια απλή επιστολή) , που αρχικά θα κατατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες και όταν στην πορεία συσταθεί, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) θα μπορούν πλέον να ξεκινούν τη δραστηριότητά τους οι επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων και ποτών. 

Η δήλωση γνωστοποίησης δεν υποκαθιστά τις λοιπές κατά περίπτωση αναγκαίες εγκρίσεις, ωστόσο διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις, καθώς η κάθε επιμέρους άδεια δεν θα προσκομίζεται στην αδειοδοτούσα αρχή αλλά θα παραμένει στο αρχείο της επιχείρησης.

Αυτό προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση 28 Μαρτίου 2017 Τεύχος Β' (Αρ. Φύλλου 1061 Τεύχος Β' 28 Μαρτίου 2017) που εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4442/2016, ο οποίος αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και έναρξης λειτουργίας των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, χωρίς να πραγματοποιείται εκ των προτέρων έλεγχος, όπως γίνεται έως σήμερα. Ο έλεγχος θα γίνεται στη συνέχεια, όταν η επιχείρηση θα λειτουργεί.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας γνωστοποίηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

Ωστόσο, επειδή δεν είναι έτοιμο το ΟΠΣ-ΑΔΕ και μέχρι να ενεργοποιηθεί, η γνωστοποίηση υποβάλλεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στα κατά τόπο αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά την πιστοποίησή τους (αρμόδιες αρχές).

Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή, ελλείψει του ΟΠΣ-ΑΔΕ και της πιστοποίησης των επιμελητηρίων, η μόνη αρχή υποδοχής γνωστοποιήσεων είναι οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.Τι περιλαμβάνει η γνωστοποίηση; 

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει:

- Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας.

- Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της εγκατάστασης.

- Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα.

- Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της ασκούμενης δραστηριότητας, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό της.

- Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι υπόδειγμα (έντυπο) της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση.

Όπως ορίζει η ΥΑ, κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης, ενώ αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης εφόσον το αιτηθεί.

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, το αποδεικτικό υποβολής χορηγείται στον φορέα της δραστηριότητας από την αρμόδια αρχή. Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης συνίσταται σε φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας γνωστοποίησης στο οποίο φαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της γνωστοποίησης και ο μοναδικός αριθμός αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Διευκρινίζεται ότι για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την εγκατεστημένη ισχύ και την αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού. Το παράβολο «ξεκινάει» από τα 60 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως και τα 1.500 ευρώ.

«Αυτόματη» ενημέρωση

Η γνωστοποίηση που θα υποβάλλεται μέσω του ΟΠΣ ΑΔΕ και τα στοιχεία που θα δηλώνονται με αυτήν είναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Χημική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Αρχή, Διεύθυνση Υδάτων, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να μπορούν να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.Τήρηση φακέλου.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στον χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά επικαιροποιημένα, τον οποίο επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές.

Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

- Άδεια εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται η έκδοσή της, ή, εφόσον δεν απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης,

- Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον απαιτούνται.

- Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

- Μηχανολογική μελέτη με κάτοψη των εγκαταστάσεων.

- Λοιπά ειδικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην υπουργική απόφαση.

Σε ό,τι αφορά στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που οφείλει να τηρεί ο φορέας της δραστηριότητας προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πριν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/266 (Β’ 1275) κοινή υπουργική απόφαση. Εφόσον απαιτείται η έκδοση άδειας εγκατάστασης για τη δραστηριότητα, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται στην άδεια εγκατάστασης. Εφόσον δεν απαιτείται η έκδοση άδειας εγκατάστασης, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται με αυτοτελές έγγραφο μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του ενδιαφερόμενου και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων.

Τι είναι το ΟΠΣ-ΑΔΕ. ;

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ, όταν δημιουργηθεί, θα αποτελεί το κεντρικό σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών υπαγωγής στο καθεστώς του παρόντος νόμου και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η συνολική διαχείριση και εποπτεία του θα ανατεθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το ΟΠΣ ΑΔΕ θα αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα:

- Υποσύστημα Καταγραφής Γνωστοποίησης και Εγκρίσεων και δημιουργίας μητρώου επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: α) αναλυτικό κατάλογο των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, όπως γνωστοποίηση και εγκρίσεις για την ενημέρωση των πολιτών, β) μητρώο που περιλαμβάνει κατάλογο των γνωστοποιήσεων που έχει υποβάλει κάθε φορέας οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και των εγκρίσεων που έχει λάβει και γ) μητρώο των επιμέρους εγκαταστάσεων κάθε επιχείρησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί γνωστοποίηση ή και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς και των δομών για τις οποίες οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες.

- Υποσύστημα Διαχείρισης Εγκρίσεων των επιχειρήσεων που υποστηρίζει: α) τον μηχανισμό γνωστοποίησης και β) τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή και

- Υποσύστημα Διαχείρισης Ελέγχων που επιτρέπει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου που διεξάγεται με τη χρήση πρότυπων φύλλων ελέγχου.