16 Ιαν 2013

Νέο πρόγραμμα επιδότησης νεανικής επιχειρηματικότητας 2013

κάντε το πρώτο βήμα στην νεανική επιχειρηματικότητα 

Έστω και αργά και για ...λίγους νέους τα υπουργεία Εργασίας, Ανάπτυξης και Παιδείας, προωθούν προγράμματα με στόχο να εξασφαλίσουν εισόδημα σε νέους έως 35 ετών ή να τους βοηθήσουν με επιχορηγήσεις για να στήσουν τη δική τους επιχείρηση.


Το fpress.gr ξεχώρισε δύο από αυτά τα προγράμματα που στοχεύουν στην οικονομική ενίσχυση των νέων που έχουν καινοτόμες ιδέες και θέλουν να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δράση.

1) Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών Στόχος του προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση καινοτομικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων νέων, καθώς επίσης και η συμβουλευτική υποστήριξή τους μέσω mentoring, αφενός στο στάδιο σύστασης της νέας επιχείρησης και αφετέρου κατά τη λειτουργία της. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση για τη δημιουργία επιχειρήσεων (StartUp), ιδιαίτερα εκείνων που ενσωματώνουν στοιχεία καινοτομίας

2 . Για την έναρξη της επιχείρησης το ποσό της επιχορήγησης δύναται να ανέλθει έως 10.000€. Συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων επιχειρηματιών, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε 3.000€. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

 Ενέργεια Ι: 

χορήγηση χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

 Ενέργεια ΙΙ:

παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) των νέων, οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προβλέπεται στην Ενέργεια Ι της παρούσας δράσης. Η συμβουλευτική υποστήριξη της Ενέργειας ΙΙ περιλαμβάνει συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (ομαδική επιχειρηματική συμβουλευτική), υπηρεσίες καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης, επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις - δράσεις αριστείας. Ωφελούμενοι θα είναι 7.000 άνεργοι ηλικίας έως 35 ετών.

2)Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών. Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε τομείς της οικονομίας που δύνανται να στρέψουν την ελληνική επιχειρηματικότητα προς την ουσιαστική εξωστρεφή ανάπτυξη.

Tip:  Facebook : Αγροτικές Εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

Ωφελούμενοι θα είναι: 

Άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα παρέχει κλιμακούμενη επιχορήγηση προϋπολογισμού από 20.000€ έως 150.000€. Ποσοστά χρηματοδότησης της τάξης του 40 - 60%, ανάλογα με την περιφέρεια. Πριμοδότηση βαθμολογίας στις περιπτώσεις ανέργων με τέκνα, ΑμEΑ, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, συμμετοχής σε clusters, θερμοκοιτίδες ή άλλες συνεργατικές προτάσεις. Κάλυψη λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης για το πρώτο έτος λειτουργίας της, δαπάνες για ενέργειες συμβουλευτικής (mentoring), καθώς και για την κάλυψη μίας νέας θέσης εργασίας. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων. Τα προγράμματα αναμένεται να τρέξουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013.