1 Αυγ 2016

Επιδότηση για την Αλιεία.


Ετοιμάζονται τα προγράμματα Leader Αλιείας, τα οποία αποσκοπούν στην επιχορήγηση σε ποσοστά έως και 65% ψαράδων καθώς και κατοίκων περιοχών που βρίσκονται δίπλα σε θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, υδατοκαλλιέργειες για αλιευτικές αλλά και εναλλακτικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Το συνολικό ύψος των δράσεων ανέρχεται σε 336,3 εκατ. ευρώ και πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια που έχει δεσμεύσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ήδη έχει δημοσιοποιήσει την πρόσκληση προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, δηλαδή τους κατά τόπους φορείς στην Ελλάδα που θα σχεδιάσουν και θα προκηρύξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των δικαιούχων στα προγράμματα. Οι ΟΤΔ πρέπει να υποβάλουν φακέλους με τα χρήματα που ζητούν αλλά και το αναλυτικό περιεχόμενο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με βάση τον προγραμματισμό μέσα στον Σεπτέμβριο του 2016 θα αρχίσουν να προκηρύσσονται τα προγράμματα από κάθε Ομάδα Τοπικής Δράσης.

Δικαιούχοι είναι δύο κατηγοριών: Οι αλιείς και οι μη αλιείς. 

Στην πρώτη κατηγορία των αλιέων θα χρηματοδοτούνται επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος. Θα στηριχθούν ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό.

Aλλη κατηγορία επιχορήγησης των αλιέων είναι η διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός πέντε ετών μετά την καταβολή της ενίσχυσης.

Επίσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους.

Στη δεύτερη κατηγορία των μη αλιέων θα επιδοτηθούν επενδύσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Αυτές οι επενδύσεις αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση).

Βαρύτητα για την επιλογή των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα έχει η τεχνολογική καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών. Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται:

• Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προστιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος ή,

• Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν περιλαμβάνονται στην τεχνολογική καινοτομία.

Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση.

Αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα του τι μπορεί να αφορά η τεχνολογική καινοτομία:

1.Βιομηχανία / Παραγωγή Καινοτομία προϊόντος / διαδικασίας

• Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες

• Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών

• Προϊόντα βιοτεχνολογίας

• Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα

• Φάρμακα βιολογικής βάσης

• Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή

• Τεχνολογίες αισθητήρων

• Προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη ή περιβάλλοντος

• Συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων

• Αξιοποίηση απορριμμάτων

• Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος / υπηρεσίας

• Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική / παροχή υπηρεσιών

• Μέθοδος μέτρησης και ελέγχου διαδικασιών ή/και ποιότητας των προϊόντων με αισθητήρες

• Συστήματα που μετρούν και ελέγχουν τα αποθέματα των προϊόντων

• Εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής (π.χ. αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής)

• Εισαγωγή προγραμμάτων προσομοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή και των ενδιάμεσων μεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων.

2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο Καινοτομία προϊόντος ή διαδικασίας

• Εισαγωγή οικολογικών προϊόντων στη σειρά των αγαθών

• Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης

• Εισαγωγή επιπρόσθετων υπηρεσιών: συνδυασμένες υπηρεσίες (π.χ. τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξέταση και πιστοποίηση)

• Πώληση απευθείας στον πελάτη - Ηλεκτρονική ανταλλαγή προϊόντων

• Μείωση ενεργειακού «αποτυπώματος» παραγωγικών διαδικασιών

• Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου των φορτίων

• Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων

• Εισαγωγή καναλιών άμεσης επανατροφοδότησης μεταξύ πελάτη-παραγωγού

• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους)

• Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισμό όλων των απαιτήσεων των πελατών.

3. Άλλες περιπτώσεις καινοτομίας

• Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές (π.χ. αγροτικό τομέα)

• Ανάπτυξη ευέλικτου και φιλικού προς τον χρήστη λογισμικού

• Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας

• Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης.

• Εξ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών

• Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων

• Εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως

• Εφαρμογή θερμογραφικών και μεθόδων / τεχνικών μη - καταστροφικών ελέγχων στην αποτίμηση τεχνικών συστημάτων.

• Εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης.

• Εφαρμογές Τήλε -ιατρικής

Επίσης παρατίθενται παραδείγματα του τι μπορεί να είναι μη τεχνολογική καινοτομία.

• Τα πιστοποιητικά ISO ή η εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας είναι τεχνολογική καινοτομία μόνο όταν συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων διαδικασιών.

• Η δημιουργία μίας απλής ιστοσελίδας με πληροφορίες, χωρίς on-line νέες και πρωτότυπες υπηρεσίες δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπες υπηρεσίες τότε αποτελεί παράδειγμα μη τεχνολογικής καινοτομίας

• Οι οργανωτικές καινοτομίες θεωρούνται τεχνολογικές μόνο στην περίπτωση που βασίζονται σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές και επιφέρουν μετρήσιμες αλλαγές στην απόδοση, για παράδειγμα αύξηση στην παραγωγικότητα ή στις πωλήσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα Leader

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι περιοχές για να υπαχθούν στα τοπικά προγράμματα Leader Αλιείας περιγράφονται στην πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης.

Παράλληλα, ανάμεσα στις επενδύσεις που θα επιχορηγηθούν είναι αυτές των clusters, δηλαδή της δικτύωσης ομοειδών ή και συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Clusters).

Ειδικότερα, οι περιοχές που υπάγονται στα Leader θα πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη από μία περιοχή του επιπέδου NUTS III (Νομός), δηλαδή η γεωγραφική έκτασή της (αθροιστικά) να μη ξεπερνάει τα 6.000 τετρ. χιλ.

Οι παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και των μεγάλων νησιών, κατά κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο ποταμού, λίμνης ή λιμνοθάλασσας (η μέτρηση γίνεται σε ευθεία γραμμή σε κάτοψη της μηκοτομής).

Τα νησιά

Η απασχόληση στον κλάδο «αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» (απογραφή 2011) προς τη συνολική απασχόληση των περιοχών «αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,36%. Οι περιοχές αυτές μπορούν να εντοπίζονται στα νησιά της χώρας, ιδιαίτερα τα μικρά, όπου η αλιευτική περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός μικρά νησιά (ή τμήματα ενός ή περισσοτέρων νησιών), στις παράκτιες ζώνες των μεγάλων νησιών (ή τμήματα ενός ή περισσοτέρων νησιών) και των ηπειρωτικών περιοχών, και στις παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές.

Στα προγράμματα, όπως προαναφέρθηκε, θα μπορούν να υπαχθούν προς Επιδότηση αλλά και χρηματοδότηση και τα «Clusters». Πρόκειται για ομάδες ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, συνήθως εγκατεστημένων σε γειτνιάζουσες περιοχές, οι οποίες αλληλεπιδρούν με στόχο να αναδείξουν τοπικά προϊόντα που παράγονται από διαφορετικούς μικρούς παραγωγούς σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας (κοινές προμήθειες, logistics, αποθήκες κ.ά.), την πρόσβαση σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, εξειδικευμένο προσωπικό), την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση και γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων-εταίρων.

Οι επιχειρήσεις ενός cluster μπορούν να δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας (οριζόντια clusters) ή σε διαφορετικούς κλάδους της διαδικασίας παραγωγής αλλά να ανήκουν στην ίδια εφοδιαστική αλυσίδα (κάθετα clusters). Η δικτύωση των επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να στοχεύει στην ανάδειξη των περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπως τα τοπικά προϊόντα, οι τουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές.


Στα δίκτυα αυτά, εκτός από τις επιχειρήσεις-εταίρους (που ονομάζονται και «επιχειρήσεις κορμού»), μπορούν να συμμετέχουν και υποστηρικτικές επιχειρήσεις και φορείς, όπως ενώσεις βιομηχανιών και επαγγελματικά επιμελητήρια, τεχνολογικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα προς τους εταίρους του cluster. Τα clusters πρέπει να αποτελούνται από τη συνεργασία τριών τουλάχιστον επιχειρήσεων οι οποίες να δεσμεύονται για το είδος της συνεργασίας από τη μεταξύ τους σύμβαση στην οποία προσδιορίζονται σαφώς οι σχέσεις μεταξύ τους, ο στόχος αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. (Πηγή: Έθνος)