7 Μαρ 2012

Πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας στο Ρέθυμνο


Έως τις 30/3 η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Τη δυνατότητα να υπαχθούν στο πρόγραμμα «Βιολογική Κτηνοτροφία» έχουν όσοι παραγωγοί κτηνοτρόφοι και ασχολούμενοι με την κτηνοτροφία στο Ρέθυμνο το επιθυμούν, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία αφορά σε αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις.


Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν το 35% τους εισόδηματός τους από αγροτική δραστηριότητα, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης ΑΕΕ για το έτος 2011 και δεν έχουν ενταχθεί, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών, στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Η αίτηση ενίσχυσης πρέπει να έχει υποβληθεί έως 30 Μαρτίου 2012 στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ή στα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων ή στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, από όπου μπορούν να λάβουν και τις σχετικές πληροφορίες. Πηγή