18 Απρ 2012

Ξεκινά άμεσα Χρηματική ενίσχυση σε γεωργούς του Αιγαίου Πελάγους

Χρηματική ενίσχυση σε γεωργούς για την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων σε μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, προβλέπει κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης των νησιών αυτών για το 2012.
Ειδικότερα, επιδοτήσεις προβλέπονται για: αμπελοοινικά, πατάτες, εσπεριδοειδή, διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων, δαμάσκηνα στη Σκόπελο, φασόλια, τοματάκι και φάβα στη Σαντορίνη, αγκινάρα στην Τήνο, μαστίχα στη Χίο και κριθάρι στη Λήμνο.
Αναλυτικά:


* Δαμάσκηνα στην Σκόπελο
Ενισχύονται γεωργοί που καλλιεργούν την ποικιλία «δαμάσκηνα Σκοπέλου» στη νήσο Σκόπελο.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. α) του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, οι οποίοι καλλιεργούν την ποικιλία «δαμάσκηνα Σκοπέλου» στη νήσο Σκόπελο. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα Ι) για τα δαμάσκηνα Σκοπέλου, πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω αίτηση, υποβάλλονται και στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή των δικαιούχων.
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο, το δε συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, με ελάχιστη επιδοτούμενη έκταση ανά δικαιούχο τα 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό δένδρων ανά εκτάριο τα ογδόντα (80) και ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο τα 0,05 εκτάρια.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται
οριζόντια μείωση του συνολικού ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων παραγωγών.
* Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι (φάβα) στη Σαντορίνη
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. α) του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, οι οποίοι καλλιεργούν φάβα του είδους Lathyrus sp. στα νησιά της Θήρας και της Θηρασίας, αλλά και αυτοί που καλλιεργούν φασόλια και βρώσιμο λαθούρι σε όλα τα μικρά νησιά του Αιγαίου.
Η υποβολή των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα Ι) για το βρώσιμο λαθούρι και για τα φασόλια, από τους ενδιαφερόμενους, πραγματοποιείται μέχρι 15 Μαρτίου και μέχρι 15 Ιουνίου, αντίστοιχα, του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ήτοι του τρέχοντος έτους, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω αίτηση, υποβάλλονται και στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή των δικαιούχων.
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης για το βρώσιμο λαθούρι στα νησιά Θήρας και Θηρασιάς ανέρχεται στα 67.238 ευρώ ενώ για τα φασόλια και το βρώσιμο λαθούρι στα υπόλοιπα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους στα 75.132 ευρώ.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων παραγωγών.
* Αμπελοοινικό τομέα μικρών νησιών
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι τα μέλη των Οργανώσεων Παραγωγών του Αμπελοοινικού τομέα των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, που εντάσσονται σε προγράμματα ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων οίνων, για εκείνες τις εκτάσεις αμπελώνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), οι οποίες πληρούν τους ακόλουθους όρους:
α) Βρίσκονται εντός οριοθετημένης αμπελουργικής περιοχής παραγωγής οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ.
β) Είναι φυτεμένες με τις ποικιλίες αμπέλου που είναι εγκεκριμένες για την παραγωγή καθενός από τους οίνους ΠΟΠ ή ΠΓΕ που παράγονται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
γ) Εφαρμόζονται σε αυτές οι συνήθεις καλλιεργητικές τεχνικές για την περιοχή και έχει ληφθεί σταφυλική παραγωγή που προορίζεται για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ.
δ) Η στρεμματική απόδοση για κάθε οίνο ΠΟΠ ή ΠΓΕ δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που έχει καθοριστεί με την απόφαση αναγνώρισής του.
ε) Έχουν υποβληθεί γι’ αυτές:
αα) Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.
ββ) Ετήσια δήλωση συγκομιδής.
γγ) Ετήσια δήλωση παραγωγής.
στ) Έχει υποβληθεί Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
ζ) Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, υποβάλουν στην Οργάνωση Παραγωγών στην οποία ανήκουν, την αίτηση χορήγησης ενίσχυσης (Υπόδειγμα ΙIΙ) μέχρι 28 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους.
Η Οργάνωση Παραγωγών υποβάλλει στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκονται οι εκτάσεις για τις οποίες αιτείται η ενίσχυση:
α) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα ΙΙΙα), από 1 Μαρτίου μέχρι 1 Μαΐου, του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, για την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.
β) Πρόγραμμα ποιοτικής βελτίωσης των παραγόμενων
οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ στο οποίο αναφέρονται οι δράσεις, ιδίως όσον αφορά τα μέσα για την βελτίωση των συνθηκών οινοποίησης, αποθήκευσης και διανομής των παραγόμενων οίνων.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της αναγνώρισης της Οργάνωσης Παραγωγών με συνημμένη την κατάσταση με τα εξής στοιχεία των μελών της:
αα) ονοματεπώνυμο,
ββ) πατρώνυμο και
γγ) ΑΦΜ.
Η Οργάνωση Παραγωγών, μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής και την παράδοση των σταφυλιών στα οινοποιεία του συνόλου των μελών της και πριν από την 31η Ιανουαρίου του επομένου έτους της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, υποβάλλει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων τα εξής:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων παραγωγών αμπελοοινικού τομέα (Υπόδειγμα ΙΙΙ β).
β) Αντίγραφο ζυγολογίου - τιμολογίου παράδοσης ή πώλησης των σταφυλιών προς οινοποίηση σε οινοποιεία.
γ) Αντίγραφα Δηλώσεων Συγκομιδής και Δηλώσεων Παραγωγής των μελών της, οι οποίες υπεβλήθησαν μέχρι 15 Ιανουαρίου.
Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, αποστέλλουν την κατάσταση με τα στοιχεία των μελών της Οργάνωσης Παραγωγών, της περ. γ της παρ.3, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία μετά από διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων, αποστέλλει στην ως άνω Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τα στοιχεία των εκτάσεων των αιτούντων μελών της Οργάνωσης Παραγωγών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή των δικαιούχων.
Μετά από τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, διαβιβάζουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ:
α) Τα αποτελέσματα των ελέγχων, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους της δήλωσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης,
β) Την αναλυτική κατάσταση δικαιούχων παραγωγών αμπελοοινικού τομέα (Υπόδειγμα ΙΙΙ β), και ηλεκτρονικά, σε μορφή excel, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των παραγωγών.
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 700 ευρώ ανά εκτάριο αμπελώνων, ενώ το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης των ανωτέρω αμπελώνων ανέρχεται σε 2.500.000 Ευρώ.
Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το σύνολο της προς επιδότηση έκτασης υπερβαίνει το διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της ενίσχυσης, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της έκτασης.
* Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων
Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ελαιοκαλλιεργητές των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, των οποίων τα ελαιοκτήματα πληρούν τους παρακάτω όρους:
α) Είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ελαιοκομικού Τομέα (ΣΓΠ−ΕΤ).
β) Έχουν ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 80 δένδρα ανά εκτάριο.
γ) Διατηρούνται σε καλή καλλιεργητική κατάσταση.
δ) Εφαρμόζονται οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης.
Η υποβολή των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ήτοι μέχρι 15 Μαΐου εκάστου έτους.
Το ποσό της κατά αποκοπή ενίσχυσης ανά δικαιούχο ελαιοκαλλιεργητή μπορεί να φθάσει μέχρι το ποσό των 145 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές, ανέρχεται σε 10.224.514 €.
Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό που προκύπτει από τις υποβαλλόμενες αιτήσεις υπερβεί το ανωτέρω διαθέσιμο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της ενίσχυσης ανά εκτάριο για όλες τις αιτήσεις.
* Γεώμηλα
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα Ι), πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων, εντός των κατωτέρω προθεσμιών:
α) Μέχρι 10 Μαρτίου τρέχοντος έτους για τις πατάτες, των οποίων η συγκομιδή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 1 Απριλίου έως 31 Ιουλίου του ιδίου έτους.
β) Μέχρι 15 Μαΐου τρέχοντος έτους για τις πατάτες, των οποίων η συγκομιδή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 1 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου του ιδίου έτους.
γ) Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους για τις πατάτες, των οποίων η συγκομιδή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.
Με την αίτηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, συνυποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, βεβαίωση του ΚΕΠΠΥΕΛ (Υπόδειγμα ΙV).
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση της παρ.1, υποβάλλονται και στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή των δικαιούχων, η οποία πραγματοποιείται άπαξ και αφορά στο σύνολο της παραγωγής και των τριών περιόδων συγκομιδής.
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 600 ευρώ ανά εκτάριο ενώ το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 491.500 ευρώ ετησίως. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρχεται σε 1.106,4 εκτάρια, ενώ η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση, ανά δικαι−
ούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων παραγωγών.
* Τοματάκι Σαντορίνης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. α) του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, οι οποίοι καλλιεργούν τοματάκι στη νήσο Σαντορίνη.
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα Ι) για το τοματάκι Σαντορίνης, πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι 15 Απριλίου του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ήτοι τρέχοντος έτους, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω αίτηση, υποβάλλονται και στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή των δικαιούχων.
Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρχεται σε 50 εκτάρια. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 700 ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 25.000 ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάριο.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων παραγωγών.
* Αγκινάρα Τήνου
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. α) του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, οι οποίοι καλλιεργούν αγκινάρα στη νήσο Τήνο.
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα Ι) για την αγκινάρα Τήνου, πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι 15 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω αίτηση, υποβάλλονται και στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή των δικαιούχων.
Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρχεται σε 25 εκτάρια. Για την κάλυψη μέρους του κόστους καλλιέργειας, το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 5.886 ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων παραγωγών.
* Εσπεριδοειδή
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι παραγωγοί - καλλιεργητές εσπεριδοειδών στα νησιά Χίος (περιοχή Κάμπου και λοιπές περιοχές του νησιού) και Σάμος και στον Νομό Δωδεκανήσου, ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος, με την προϋπόθεση διατήρησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων καλλιέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα Ι) για τα εσπεριδοειδή που καλλιεργούνται στις περιοχές της παρ.1, πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ήτοι τρέχοντος έτους, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των ίδιων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω αίτηση, υποβάλλονται και στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή των δικαιούχων.
Η συνολική εν δυνάμει έκταση εσπεριδοειδών προς ενίσχυση ανέρχεται σε 1.438 εκτάρια, εκ των οποίων 500 εκτάρια αφορούν την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στη νήσο Χίο, 120 εκτάρια αφορούν την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στη νήσο Σάμο, 818 εκτάρια αφορούν την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στο Νομό Δωδεκανήσου. Από τα 818 εκτάρια καλλιέργειας εσπεριδοειδών του Νομού Δωδεκανήσου τα 150 εκτάρια αφορούν την καλλιέργεια μανταρινιάς στη νήσο Κάλυμνο. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό διατιθέμενο ποσό για την οικονομική ενίσχυση των καλλιεργειών εσπεριδοειδών των ανωτέρω περιοχών ανέρχεται σε 350.550 ευρώ, εκ των οποίων 135.000 ευρώ αφορούν τη νήσο Χίο, 40.000 ευρώ αφορούν τη νήσο Σάμο και 175.550 ευρώ αφορούν το Νομό Δωδεκανήσου. Από το σύνολο των 175.550 ευρώ του Νομού Δωδεκανήσου το ποσό των 75.000 ευρώ αφορά τη νήσο Κάλυμνο για την καλλιέργεια μανταρινιάς. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό διακόσια (200) δένδρα ανά εκτάριο και ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο τα 0,05 εκτάρια.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων παραγωγών.
* Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας και μοναδικότητας της μαστίχας της Χίου
Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί - καλλιεργητές μαστιχοδένδρων στο νησί της Χίου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε έναν εκ των Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ.), και παραδίδουν κάθε χρόνο «καθαρή μαστίχα» για τα μαστιχόδενδρα, τα οποία πληρούν τους κατωτέρω όρους:
α) Καλλιεργούνται στα Δημοτικά Διαμερίσματα: Αγ. Γεώργιος, Αρμόλια, Βαβύλοι, Βέσσα, Βουνό, Ελάτα, Έξω Διδύμα, Θολοποτάμι, Θυμιανά, Καλαμωτή, Καλλιμασιά, Καταρράκτης, Κοινή, Λιθί, Μέσα Διδύμα, Μεστά, Μυρμήγκι, Νένητα, Νεχώρι, Ολύμποι, Παγίδα, Πατρικά, Πυργί και Φλάτσια, της νήσου Χίου,
β) Βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση,
γ) Έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτά οι συνήθεις καλλιεργητικές φροντίδες και έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή,
δ) Η παραγωγή τους παραδίδεται κάθε χρόνο στην ΕΜΧ με τη μορφή «καθαρής μαστίχας»,
ε) Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους
στην ΕΜΧ.(Υπόδειγμα ΙI), μέχρι δεκαπέντε (15) Μαΐου του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ήτοι τρέχοντος έτους. Κατόπιν, η ΕΜΧ υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Αίτηση - Δήλωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης (υπόδειγμα ΙΙα), μέχρι δεκαπέντε (15) Ιουνίου του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ήτοι τρέχοντος έτους.
3. Η ΕΜΧ, μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής και το αργότερο μέχρι δεκαπέντε (15) Μαΐου του επομένου έτους της δήλωσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων μαστιχοπαραγωγών (Υπόδειγμα IIβ), και ηλεκτρονικά, σε μορφή excel,
β) Αντίγραφο ζυγολογίου − τιμολογίου παράδοσης της «καθαρής μαστίχας» στην Ε.Μ.Χ. Η μέγιστη ποσότητα παραγόμενης «καθαρής μαστίχας» ανά μαστιχόδενδρο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 250 γραμμάρια ανά μαστιχόδενδρο.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, μετά από τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, αποστέλλει, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου του επομένου έτους της δήλωσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα αποτελέσματα των ελέγχων και την αναλυτική κατάσταση δικαιούχων μαστιχοπαραγωγών (Υπόδειγμα IIβ), και ηλεκτρονικά, σε μορφή excel, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση της παρ.2 για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, υποβάλλονται και στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή των δικαιούχων.
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 11,5 Ευρώ ανά κιλό «καθαρής μαστίχας» που προέρχεται από δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση, ενώ το συνολικό διατιθέμενο ποσό για την ανωτέρω ενίσχυση ανέρχεται σε 1.150.000 ευρώ.
Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση για το σύνολο της προς επιδότηση παραγωγής «καθαρής μαστίχας» υπερβαίνει το διατιθέμενο ποσό, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση της ενίσχυσης, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της παραγωγής.
* Κριθάρι Λήμνου
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. α) του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, οι οποίοι καλλιεργούν κριθάρι στη νήσο Λήμνο του νομού Λέσβου.
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας υποβολής της Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, ήτοι μέχρι 15 Μαΐου τρέχοντος έτους.
Το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 50 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης για το κριθάρι ανέρχεται στα 500.000 ευρώ.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά αίτηση, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων παραγωγών.
Η καταβολή των ενισχύσεων
Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων πραγματοποιείται απευθείας στους δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, μέχρι τις 30 Ιουνίου του επομένου ημερολογιακού έτους από την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Financial Solutions: Οι ειδικοί στις αγροτικές επιδοτήσεις και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Τηλέφωνα: 210.8818416 - 6945976642