4 Σεπ 2012

Επιτέλους : Σε μια μέρα η άδεια για εκτροφή σαλιγκαριών


Τα δικαιολογητικά και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι
Σε μία ημέρα μπορούν να ξεκινούν τη δραστηριότητά τους όσοι ασχοληθούν με τη σαλιγκαροτροφία.
Ο νέος νόμος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 4056/2012 που αφορά τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και η ερμηνευτική εγκύκλιος απλοποιούν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και έτσι όσοι πρόκειται να εκθρέψουν σαλιγκάρια θα μπορούν να παίρνουν αυθημερόν την προσωρινή άδεια εγκατάστασης και στη συνέχεια να προχωρούν στην κατασκευή της.

Οι εκτροφείς σαλιγκαριών θα υποβάλλουν στις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων (Νομαρχίες) τους φακέλους με τα δικαιολογητικά και σε μία μέρα, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, θα παίρνουν τις προσωρινές άδειες.

Έπειτα, η αρμόδια αρχή αδειοδότησης, αφού θα ελέγχει εξονυχιστικά τα δικαιολογητικά, καθώς και επιτόπου με τις Επιτροπές Σταβλισμού τις εγκαταστάσεις σε διάστημα ενός μήνα ή τριών μηνών -ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης- μετά την πρώτη υποβολή αίτησης θα δίνει την οριστική άδεια εγκατάστασης.

Οι εγκαταστάσεις των σαλιγκαροτροφείων, σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
 1. Ανοιχτού τύπου, π.χ. σιδηροκατασκευή με δίχτυ σκίασης ή νάιλον για την εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα και με τον νέο ΓΟΚ.

2. Κλειστού τύπου με σκελετό θερμοκηπίου μη εγκεκριμένου τύπου για την κατασκευή των οποίων απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

3. Κλειστού τύπου με σκελετό θερμοκηπίου εγκεκριμένου τύπου κατασκευής, απαιτούνται τα προβλεπόμενα στην υπ' αρ. 5888/03-02-2004 ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Να σημειωθεί ότι η σαλιγκαροτροφία κατατάσσεται με βάση τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές στην κατηγορία Β΄. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ότι δεν χρειάζεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
________________________________________________________________

Ζητήστε να ενταχθείτε  όσο είναι καιρός στην διαδικασία προ-αξιολόγησης και Υποστήριξης επιδοτουμένων προγραμμάτων με την επιμέλεια και βοήθεια αξιόλογων και εξειδικευμένων συνεργατών μας Γεωπόνων Πανελλαδικά. αποκτήστε αριθμό πρωτοκόλλου πάρτε προ-έγκριση της επιδότησης! και ξεκινήστε μια νέα ζωή κοντά στην φύση!  Κόστος 100 Ευρώ + ΦΠΑ 
Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-8818416 και ώρες 11:00 έως 18:00
 ____________________________________________________________
Τα δικαιολογητικά και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος

Oι εγκαταστάσεις σαλιγκαροτροφίας κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος είναι:

1. Πρόχειρα καταλύματα

Ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της περιφερειακής ενότητας όπου ανήκει φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εκφρασμένη σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων, η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς και η διεύθυνση επικοινωνίας του.

Δήλωση του μελετητή για την ανάληψη των προβλεπόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (όπου απαιτούνται με βάση τη δυναμικότητα της εγκατάστασης).

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3γ του ν.4056/2012.

Η Διεύθυνση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν προσωρινή άδεια εγκατάστασης. Σε έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης η Επιτροπή Σταυλισμού κάνει αυτοψία στις εγκαταστάσεις και ελέγχει τον φάκελο λοιπών αδειοδοτήσεων και δικαιολογητικών. Η αρμόδια Διεύθυνση εκδίδει ή απορρίπτει την άδεια εγκατάστασης.

2. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων κατασκευής.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η γεωγραφική θέση της μονάδας, η διεύθυνση επικοινωνίας του.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του ν.4056/2012.

Δήλωση του μελετητή για την ανάληψη των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Η Διεύθυνση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν προσωρινή άδεια εγκατάστασης. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και 30 μέρες μετά τη μεταφορά των σαλιγκαριών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει:

Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος.

Προσωρινή άδεια εγκατάστασης.

Πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής.

Σε τρεις μήνες γίνεται αυτοψία, η αρμόδια διεύθυνση αναζητά διάφορα άλλα απαραίτητα έγγραφα και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

3. Εγκατάσταση για την οποία απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής:

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εκφρασμένη σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων, η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς, η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντος.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του ν.4056/2012.

Δήλωση του μελετητή για την ανάληψη των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής χορηγεί στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν προσωρινή άδεια εγκατάστασης. Ο εκτροφέας σαλιγκαριών υποβάλλει φάκελο για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και 30 μέρες πριν από τη μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου, ο οποίος περιλαμβάνει:

Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος.

Προσωρινή άδεια εγκατάστασης.

Οικοδομική άδεια ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση της οικοδομικής άδειας.

Η Επιτροπή Σταυλισμού κάνει αυτοψία. Σε διάστημα τριών μηνών, η αρμόδια αρχή εγκρίνει ή απορρίπτει την επένδυση.   Πηγή: eisodima.gr
Σημαντικό

Η εταιρία μας σε συνεργασία με Μελετητές - γεωπόνους αναλαμβάνει υπεύθυνα την όλη διαδικασία Πανελλαδικά με την μελέτη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έτοιμα στο χέρι για κατάθεση στους προβλεπόμενους χρόνους. Τηλ. 210-8818416.

Αναφέρετε:  για τον νέο νόμο για τα Σαλιγκαροτροφία.

Διαβάστε  στο παρακάτω Link για μια ευκαιρία και  για ένα νέο ξεκίνημα στην πάντα γεμάτη προοπτικές ελληνική αγροτική επαρχία.