17 Δεκ 2012

Επιδοτήσεις: μέχρι 50% από το ΕΣΠΑ νέο πρόγραμμα!


Αν έχετε τζίρο πάνω από 30.000 ευρώ μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε από το ΕΣΠΑ για επενδύσεις έως 400.000 ευρώ για «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και Επιχειρηματικά Πάρκα».


Επιδοτήσεις 50% για μεταποιητικές εταιρείες προαναγγέλλει το υπουργείο Ανάπτυξης. Αν έχετε επιχείρηση που έχει κλείσει 3ετία και με τζίρο πάνω από 30.000 ευρώ το χρόνο, μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε από το ΕΣΠΑ για επενδύσεις έως 400.000 ευρώ.
 Το πρόγραμμα λέγεται «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και Επιχειρηματικά Πάρκα». Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000 ευρώ και έως 400.000 ευρώ με διάρκεια υλοποίησης μέχρι τις 31/3/2015.

Με το πρόγραμμα προβλέπεται να ενισχυθούν επιχειρήσεις για τη μετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί με το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97.

Σε ποιους απευθύνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης

Υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις που:

• έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες δραστηριότητες (βλέπε αρχείο οδηγού προγράμματος)

• διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,

• έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1/1/2009.

• δεν είναι προβληματικές (μπορούν ωστόσο να έχουν ζημίες)

• Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 ευρώ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Όροι και προϋποθέσεις

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών) καθώς και οι Ατομικές Επιχειρήσεις με δραστηριότητα. Δεν αποκλείονται επίσης οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μετατροπή, μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση.

• Εξαιρούνται οι δραστηριότητες της πρώτης μεταποίησης των προϊόντων του τομέα Γεωργίας. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.ά.)

• Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλει μια και μόνο επενδυτική πρόταση, η οποία θα αφορά μόνο ένα τόπο υλοποίησης της επένδυσης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

• Η επιχείρηση να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς της μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας.

• Η επιχείρηση να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς συνδιαλλαγής

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου χορηγηθείσας.

• Το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος

• Η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν την προδημοσίευσης του Προγράμματος. (Δηλαδή η επιχείρηση να μην έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις, -εκτός του προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων- να μην έχει προβεί σε παραγγελίες έναντι προκαταβολών, να μην έχουν εκδοθεί προτιμολόγια, τιμολόγια ή δελτία αποστολής, να μην έχουν υπογραφεί συμβάσεις κ.λπ.)

• Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο για επιχειρήσεις που η προς μετεγκατάσταση μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται εντός των ορίων αυτής.

Τι χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα

1. Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στη τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών).
2. Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή την επέκταση και διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων).
3. Δαπάνες για την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
4. Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις.
5. Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου
6. Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.
7. Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης.
8. Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης
9. Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες:

• Για την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση του εξοπλισμού οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από το προσωπικό και μεταφορικά μέσα της επιχείρησης.

• Ο ΦΠΑ για καμία κατηγορία δαπανών καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ΄ ολοκλήρου την επιχείρηση.

• Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, ενοίκια.

• Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος. Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών κατά παράβαση του παρόντος όρου, οι δαπάνες θα περικόπτονται.

• Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φυσικών φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος, Ηλεκτρονική διεύθυνση www.ggb.gr , Διεύθυνση Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92 Τηλ 2106969000  Πηγή:www.capital.gr

H Financial Solutions αναλαμβάνει την μελέτη και κατάθεση πρότασης, 210-8818416.