21 Μαρ 2013

Επιδότηση: για την δημιουργία πολύ μικρών εταιρειών στον αγροτικό τομέα

 Στόχος, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και η ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές.

Πριν από δύο εβδομάδες  - αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή- παρουσιάσαμε τα βασικά στοιχεία του Μέτρου 313, το οποίο έχει προκηρυχθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Μέτρο 312: «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων», το οποίο έχει προκηρυχθεί επίσης στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική δαπάνη) ανέρχεται σε 17.206.928 ευρώ, εκ των οποίων τα 8.155.505 ευρώ είναι η συμμετοχή του ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του οποίου η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές με στόχο:

- Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας μέσω της παροχής στήριξης για αναδιάρθρωση, ανάπτυξη και καινοτομία.

- Τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου μέσω της παροχής στήριξης για τη διαχείριση της γης.

- Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό του μέτρου, κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει τεκμηριωμένα να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του, που είναι:

- Η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας.

- Η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Καλύπτουμε δράσεις και μελέτες και στην Θεσαλλονίκη  
 Επιλέξιμες δράσεις θεορούνται οι παρακάτω: 

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

l-Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή/και ηλεκτρισμού (όπως κεντρικά ηλιακά συστήματα, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμικές εφαρμογές, φωτοβολταϊκά κ.λπ.) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, καθώς και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (στο κτιριακό κέλυφος ή/και στον Η/Μ εξοπλισμό) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

- Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.

Όπως αναφέρεται στον οδηγό, οι δαπάνες οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες για τη χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του μέτρου είναι:

- Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.

- Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός κ.λπ.

- Δαπάνες για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μεταφορά και εγκατάστασή του.

- Δαπάνες για λοιπό εξοπλισμό (π.χ. δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανομένου και του λογισμικού αυτών κ.λπ.).

- Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

- Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η προβολή σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η αξιοποίηση του Διαδικτύου κ.λπ. και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και πάντως όχι μεγαλύτερο του ποσού των 10.000 ευρώ.

- Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κοκ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.

- Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

- Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή/και ηλεκτρισμού για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Επίσης, δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού ή υλικών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών όλων των παραπάνω κατηγοριών πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων έργων.

Μελέτες οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος μέτρου.


Οι Δικαιούχοι της ενίσχυσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 (που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων. Για την κατηγορία ενέργειας «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας», απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση, από τον δικαιούχο φορέα της πρότασης, της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου από πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές παρέμβασης του μέτρου στην ίδια περιφέρεια. Το κάθε μέλος του δικτύου θα πρέπει να συμμετάσχει με ποσοστό που δεν θα είναι μεγαλύτερο του 20%. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προτεινόμενη επένδυση να πραγματοποιείται εντός περιοχής παρέμβασης του Άξονα 3 και σε δημοτικό διαμέρισμα έως 3.000 κατοίκων.

Προϋπολογισμός. Οπός ορίζει ο οδηγός, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται έως 300.000 ευρώ. Στην κατηγορία ενέργειας που αφορά τη «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας», εάν στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται επενδύσεις για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 35% ως 60% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησής της. Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της υπουργικής απόφασης για την έγκριση και την υπαγωγή τους στο . 

Προτάσεις υποβάλλονται έως την 24η Απριλίου 2013.

Ήδη δεχόμαστε αιτήσεις αξιολόγησης (κόστος 150 με ΦΠΑ) για το πρόγραμμα αυτό και θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας μια και η διαδικασία αξιολόγησης και μετά μελέτης ως διαθέσιμός χρόνος συνήθως Δεν επαρκή για να κατατεθεί  ένας ολοκληρωμένος φάκελος για χρηματοδότηση μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος. Τηλ. 210-8818416 ή 210-8818474.

ή στείλτε μας ένα E-mail : agrotikes.eykairies.gr@gmail.com