12 Μαΐ 2013

Επιδότηση για πιστοποίηση και προώθηση ελληνικών ΠΟΠ


Με σκοπό την προβολή των πιστοποιημένων ελληνικών αγροτικών προϊόντων, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιδότησης για την προώθηση προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, το οποίο έλαβε ήδη την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Το πρόγραμμα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2016 και συνολικό προϋπολογισμό 3,15 εκατ. ευρώ.Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με τα κατά τόπους Επιμελητήρια υπέβαλε το πρόγραμμα «Προώθηση Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ στην εσωτερική αγορά (Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία και Τσεχία)», το οποίο και εγκρίθηκε.

Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης και προώθησης αυτών των προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της εικόνας τους, την τόνωση της ζήτησης και την ενθάρρυνση συμμετοχής παραγωγών και μεταποιητών στο καθεστώς προστασίας ονομασίας προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2016 και μπορούν να συμμετέχουν όλες οι παραγωγικές, μεταποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του «Agrocert» και έχουν δικαίωμα χρήσης των σημάτων ΠΟΠ/ΠΓΕ.Τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προώθησης είναι:

Γαλακτοκομικά Προϊόντα ΠΟΠ: Φέτα, Κασέρι, Πηχτόγαλο Χανίων, Φορμαέλα Αράχοβας, Μετσοβόνε, Καλαθάκι Λήμνου, Σφέλα, Ανεβατό, Μανούρι, Γαλοτύρι, Λαδοτύρι Μυτιλήνης, Μπάτζος, Ξυνομυζήθρα Κρήτης.

Φυτικά Προϊόντα ΠΟΠ:

Ελαιόλαδο: Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης, Φοινίκι Λακωνίας, Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης, Καλαμάτας, Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης, Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης, Πέτρινα Λακωνίας, Κροκεές Λακωνίας. Βρώσιμες Ελιές: Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης, Ελιά Καλαμάτας. Αλλα προϊόντα: Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια.
Φυτικά Προϊόντα ΠΓΕ: Ελαιόλαδο: Λέσβος, Μυτιλήνη, Χανιά Κρήτης, Λακωνία. Αλλα Προϊόντα: Κρητικό Παξιμάδι.

Το σχετικό Ιστορικό

Το 1992 με τον κανονισμό 2081/92 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε για πρώτη φορά το καθεστώς για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και με τον κανονισμό 2082/92 το καθεστώς, για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Το 2006 με στόχο τη βελτίωση του συστήματος, οι παραπάνω κανονισμοί αντικαταστάθηκαν από τους 510/06 και 509/06 αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής τους και η σκοπιμότητά τους.

Με τον Καν.(ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» έχουν συγχωνευτεί σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο οι ανωτέρω κανονισμοί [Καν(ΕΚ) 509/2006 και 510/2006].
 
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς (ιδίως των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών) να προωθήσουν ευκολότερα προϊόντα τους που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά
Παράλληλα στον εν λόγω κανονισμό έχουν προστεθεί και άλλα σχήματα ποιότητας όπως οι προαιρετικές ενδείξεις «Προϊόν ορεινής παραγωγής», «Προϊόν νησιωτικής γεωργίας» κ.λπ.

Σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς και στο πλαίσιο του επαναπροσανατολισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε μορφές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς (ιδίως των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών) να προωθήσουν ευκολότερα προϊόντα τους που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισόδημά τους και αφετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με εγγυήσεις για την παραγωγή, επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή τους.
 
Γαλακτοκομικά Προϊόντα ΠΟΠ: Φέτα, Κασέρι, Πηχτόγαλο Χανίων, Φορμαέλα Αράχοβας, Μετσοβόνε, Καλαθάκι Λήμνου, Σφέλα, Ανεβατό, Μανούρι, Γαλοτύρι, Λαδοτύρι Μυτιλήνης, Μπάτζος, Ξυνομυζήθρα Κρήτης.

Η ερμηνεία των ορισμών

Ονομασία Προέλευσης: Νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα·

β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες· και

γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Γεωγραφική Ένδειξη: Νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα.

β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί στη γεωγραφική του προέλευση

γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης περιοχής.

Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν: Νοείται ένα ιδιότυπο προϊόν ή τρόφιμο το οποίο:

α) παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική για το εν λόγω προϊόν ή τρόφιμο· ή

β) παράγεται από παραδοσιακές πρώτες ύλες ή συστατικά.

Γεωγραφική Ένδειξη: Νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν


Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος

Δικαίωμα υποβολής αίτησης καταχώρισης μιας ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων έχει κάθε ομάδα παραγωγών, η οποία, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, αποτελείται από παραγωγούς ή/και μεταποιητές, που ασχολούνται με το συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Κάθε ομάδα παραγωγών που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση καταχώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ οφείλει κατ' αρχήν να αποδείξει ότι η προτεινόμενη ονομασία ανταποκρίνεται στους ορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 510/06.

Η αιτούσα ομάδα πρέπει να υποβάλει τον φάκελο του αιτήματος καταχώρισης στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ) Αχαρνών 29, Τ.Κ. 10439, Αθήνα.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ανεξάρτητα από το ποια ομάδα ή ποιο πρόσωπο αιτείται την καταχώριση, όταν μια ονομασία καταχωριστεί στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ, μπορεί να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε τηρεί τις προδιαγραφές παραγωγής του εν λόγω γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

α) την αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 290398/2008 ΚΥΑ,

β) το ενιαίο έγγραφο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1898/2006,

γ) τις προδιαγραφές του προϊόντος,

δ) δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του Κανονισμού 1898/2007, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ένα μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και όχι ομάδα.