22 Ιουλ 2013

Ενισχύσεις από τον επενδυτικό νόμο για Αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες.Χρηματοδοτικές ευκαιρίες μέσα από τον επενδυτικό νόμο μπορούν να αναζητήσουν όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τη μεταποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Από τη δημιουργία ενός οινοποιείου, ελαιοτριβείου ή τυροκομείου και συσκευαστηρίου οπωροκηπευτικών μέχρι τη λειτουργία μονάδας χοιροτροφίας αλλά και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών προβλέπονται ενισχύσεις που ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια φτάνουν μέχρι και το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.

Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις το κατώτατο ύψος επενδυτικού σχεδίου πρέπει να είναι 100.000 ευρώ.

Στην παρούσα φάση της οικονομικής ύφεσης και σε συνδυασμό με το ότι η χώρα μας είναι αγροτική, η δραστηριοποίηση στη μεταποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αποτελεί μια σημαντική επαγγελματική ευκαιρία.

Από τις 10 Ιουνίου 2013 είναι εν ισχύ ο νέος Επενδυτικός Νόμος 4146/2013 και μπορούν να υποβάλλονται επενδυτικές προτάσεις που αφορούν την καλλιέργεια, παραγωγή, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την εκτροφή και μεταποίηση προϊόντων που προέρχονται από την εκτροφή των συγκεκριμένων ζώων.

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων, τα οποία πραγματοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ομάδες παραγωγών ή ενώσεις ομάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Μικρή μονάδα απόσταξης αιθέριου ελαίου.

Τα Επενδυτικά σχέδια που θα κατατεθούν για έγκριση.

Επίσης υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία από μεταποιητική δραστηριότητα.

Δυνατότητα υποβολής πρότασης δίνεται και στις γεωργικές επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις θερμοσκοπικού τύπου και βιολογικής γεωργίας, για παραγωγή κηπευτικών, μανιταριών,
ανθοκομικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού και κάθε άλλου προϊόντος δενδροκηπευτικής.

Στον κτηνοτροφικό τομέα επιχορηγούνται επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις σταβλισμένου ή ημιεσταυλισμένου τύπου, καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων που αφορούν:

Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής, γαλακτοπαραγωγής με ορισμένες προϋποθέσεις, αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, χοιροτροφικές μονάδες χοιρομητέρων, πτηνοτροφικές μονάδες, κονικλοτροφικές μονάδες, μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, σηροτροφικές μονάδες, μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών και τέλος μονάδες εκτροφής θηραμάτων και οραματικών ειδών.

Οι δαπάνες που καλύπτονται είναι:

Οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, είναι:

1. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

2. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών προτύπων (συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης) που προβλέπουν την υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρμογή κανόνων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανίχνευσης των επιβλαβών ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη μέτρων προστασίας των αγροτών από τη χρήση αγροχημικών.

3. Η αγορά κτιριακών - σταβλικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.

4. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

5. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.

6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν σε εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.

8. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων εξειδικευμένων χρήσεων, μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της μονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες αυτές.

9. Η κατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

10. Οι δαπάνες μελετών για αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.

11. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μία πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.

12. Οι δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων.

Σύγχρονο ελληνικό τυροκομείο

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται με ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 50% σε κάποιες περιφέρειες.
Προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται όλο τον χρόνο, με εξαίρεση δύο μήνες τον χρόνο.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο επενδυτικός νόμος, τα ποσοστά επιχορήγησης ανάλογα με τη ζώνη (τρεις ζώνες) που βρίσκεται η περιοχή τους και το μέγεθος της επιχείρησής τους (μεγάλες, μεσαίες και μικρές) κυμαίνονται από 15% έως 50%. Στην Α΄ Ζώνη ανήκουν η Αττική και η Βοιωτία. Στην Γ΄ Ζώνη είναι οι νομοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας. Στη Β΄ Ζώνη είναι όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Κλάδοι που μπορούν να πάρουν επιχορήγηση

Ο επενδυτικός νόμος επιχορηγεί ώριμα επενδυτικά σχέδια που αφορούν και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης.

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης σε μονάδες ξηραντηρίων δημητριακών, μονάδες επεξεργασίας δημητριακών και παραγωγής αλεύρων και σιμιγδαλιών για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού.

Μονάδες ελαιοτριβείων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν: Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων καθώς και Ίδρυση νέων μονάδων με κάποιους περιορισμούς, μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου σε συσκευασίες καταναλωτή και ραφιναριών ελαιολάδου.

Μονάδες σπορελαιουργείων για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού και μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών υπό την προϋπόθεση ότι μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα διαθέτουν παραγωγικές γραμμές συσκευασίας καταναλωτή ή και παραγωγής νέων τύπων προϊόντων στον τομέα αυτό (πάστα ελιάς, γεμιστές ελιές και άλλα). Οι γραμμές αυτές θα πρέπει να δημιουργούνται με το ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο ή να υπάρχουν στην υφιστάμενη μονάδα σε περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισμού.

Σύγχρονη ελληνική μονάδα συσκευασίας και τυποποίησης ελαιολάδου.

Σε ό,τι αφορά τον οίνο επιχορηγείται η ίδρυση οινοποιείων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών ενισχύονται μονάδες μεταποίησης ή τυποποίησης οπωροκηπευτικών προϊόντων καθώς και μονάδων χυμών, τουρσιών και κύβων λαχανικών. Μονάδες παραγωγής χυμών εσπεριδοειδών μόνο για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού. Μονάδες μεταποίησης βιομηχανικής τομάτας.

Μονάδες αποξήρανσης οπωροκηπευτικών (δαμάσκηνα, βερίκοκα, σύκα, σταφίδες, τομάτες και άλλα).

Στα φυτικά προϊόντα ο νέος επενδυτικός νόμος ενισχύει και μια σειρά νέων προτάσεων που έχουν να κάνουν με αυτά και πιο συγκεκριμένα μονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών.

Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον τομέα κρέατος ζώων και πτηνών, την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό σφαγειοτεχνικών μονάδων με κάποιους περιορισμούς.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταποίηση του γάλακτος και πιο συγκεκριμένα τα τυροκομεία, επιχορηγείται η ίδρυση τυροκομείων με κάποιους περιορισμούς και ο εκσυγχρονισμός τους με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Επίσης επιδοτούνται και οι μονάδες επεξεργασίας γάλακτος με κάποιους περιορισμούς όπως και οι μονάδες παραγωγής γιαούρτης.

Στους λοιπούς τομείς μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται: Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών. Μονάδες παραγωγής προϊόντων μεταποίησης - τυποποίησης - συσκευασίας αβγών (αβγοπροϊόντων). Μονάδες μεταποίησης - τυποποίησης σαλιγκαριών και μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. πηγή.


Δείτε πως μπορείτε να δείτε αν μπορείτε και εσείς να επιδοτηθείτε στο site Αγροτικές Ευκαιρίες.