23 Οκτ 2013

Νέα επιδότηση Νοεμβρίου 2013 για την ενίσχυσης αγροτών σε περιοχές NATURA μέτρο 213


Μια ακόμα επιδότηση έρχεται να προστεθεί για την βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και κυρίως για την αεροφόρα ανάπτυξη, και βιώσιμη σχέση ανθρώπου – φύσης.

Έτσι νέες Ενισχύσεις μπορούν να λάβουν οι αγρότες που δραστηροποιούνται σε περιοχές NATURA με το μέτρο 213 που προκήρυξε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι αιτήσεις από τους αγρότες μπορούν να γίνουν έως την 8η Νοεμβρίου 2013.


Στόχος του μέτρου 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» είναι η προστασία και βελτίωση των οικοσυστημάτων της άγριας χλωρίδας και άγριας πανίδας και των ειδών που καλύπτονται από τις Οδηγίες 92/43/ΕΚ (Φυσικών Οικοτόπων) και 79/407ΕΟΚ (αγρίων πτηνών). Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 21/10/2013 έως 08/11/2013. Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας πρόσκλησης Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων του μέτρου 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση ενίσχυσης, πλήρως συμπληρωμένη. Δικαιούχοι - κριτήρια ένταξης Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του μέτρου 213 μπορούν να κριθούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και κατέχουν νόμιμα ιδιόκτητους βοσκότοπους που αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας, εντός περιοχών Natura 2000 υπαγόμενων στη δικαιοδοσία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και οι οποίοι φέρουν σήμανση, ότι απαγορεύεται η βόσκηση το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, με ευθύνη των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες: i. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών ii. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα, για δέκα έτη iii. Ανήλικα άτομα Β. Κριτήρια ένταξης Τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας και κριτήρια επιλογής. 4 Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι της δράσης 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000», πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας. 
με οικολογική συνείδηση 

α. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Να υποβάλλουν, με τη διαδικασία της παραγράφου 7 «Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - απαιτούμενα δικαιολογητικά», αίτηση ενίσχυσης στην οποία περιλαμβάνουν τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής τους, που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα. Είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2013 του ενδιαφερόμενου. ββ. Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης γεγονός που τεκμηριώνεται με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αποκλείονται από την ένταξη βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ (ενεργοποίηση βοσκοτόπων, εξισωτική αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία, Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, δάσωση γεωργικών γαιών) καθώς και οι συνιδιόκτητοι.  γγ. Τα προς ένταξη αγροτεμάχια βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5α της παρούσας πρόσκλησης. δδ. Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,05 εκτάρια (Ha) εε. Φέρουν σήμανση ότι απαγορεύεται η βόσκηση από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - απαιτούμενα δικαιολογητικά 5 Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης εφόσον περιλαμβάνει τα παρακάτω: α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Το έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χορηγείται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης παρατίθεται υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. β. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία. γ. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό είναι αληθή. Σε περίπτωση που το έντυπο Ε9 δεν είναι ενημερωμένο, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής: • Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα, • Αποδοχή κληρονομιάς, • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, • Κτήση με προσκύρωση, • Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, • Κληρονομητήριο. Τροποποιήσεις του Ε9 στην αρμόδια ΔΟΥ, ακόμη και μετά τον έλεγχο, δύνανται να γίνουν αποδεκτές εφόσον πραγματοποιούνται για να διαλευκάνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σημειώνεται ότι τα παραστατικά κατοχής για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια πρέπει να είναι διαθέσιμα εκ μέρους των γεωργών, όταν ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. δ. Αντίγραφο της ΑΕΕ του 2013 στην οποία εμφανίζεται ο βοσκότοπος που αποτελεί νησίδα φυσικής βλάστησης και η ύπαρξη ζώων. ε. Βεβαίωση εγγραφής στο Mμητρώο Αγροτών και Aαγροτικών Εκμεταλλεύσεων θεωρημένη από το Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ). στ. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου που υπογράφει τη σύμβαση και έχει την ευθύνη της εφαρμογής της. ζ. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ. 6 η. Βεβαίωση του Φορέα Διαχείρισης ότι ο βοσκότοπος αποτελεί νησίδα φυσικής βλάστησης, βρίσκεται σε περιοχή του δικτύου Natura 2000, μέσα στα όρια δικαιοδοσίας του Φορέα και έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση, για την απαγόρευση της βόσκησης στο βοσκότοπο του ενδιαφερόμενου, το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

Για την τεκμηρίωση της μόνιμης κατοικίας στο Δήμο που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης, προσκομίζεται Βεβαίωση του δημάρχου για την τεκμηρίωση της μόνιμης εγκατάστασης του αιτούντος στον τόπο που βρίσκεται έδρα της εκμετάλλευσής του. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών, το μόνιμο της κατοικίας εξετάζεται, και το βάρος της απόδειξης φέρει ο ενδιαφερόμενος (αποδείξεις οργανισμών κοινής ωφελείας κα). Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας. Για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του Νέου Γεωργού προσκομίζεται Απόφαση Ένταξης στο μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Για την τεκμηρίωση της ένταξης σε γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο προσκομίζεται Απόφαση Ένταξης στο μέτρο. 

Ο φορέας υλοποίησης της δράσης έχει δικαιοδοσία να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για την ορθότητα των όσων δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αίτηση ενίσχυσης. Δεσμεύσεις δικαιούχων Οι αιτούντες υποβάλλοντας την αίτηση ενίσχυσης, δηλώνουν με ευθύνη τους ότι δεσμεύονται για τα παρακάτω: α. Να αρχίζουν να εφαρμόζουν με δική τους ευθύνη τις δεσμεύσεις των παραγράφων β, γ, δ, ε, στ, ζ και η που ακολουθούν από 1η Ιανουαρίου 2014. β. Να μη χρησιμοποιούν για τη βόσκηση των ζώων τους το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου εκάστου έτους τους βοσκότοπους τους οποίους εντάσσουν στο μέτρο 213 και οι οποίοι αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης, όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας και φέρουν σήμανση με ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης. γ. Να διατηρούν τη σήμανση ότι απαγορεύεται η βόσκηση το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους. δ. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των εγκυκλίων του οργανισμού πληρωμής. ε. Να τηρούν φάκελο Natura, ο οποίος φυλάσσεται από τους δικαιούχους για τρία επιπλέον έτη μετά την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής και ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής: • Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης • Υπογεγραμμένη σύμβαση με τις τυχόν τροποποιήσεις της • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής • Αντίγραφα των ΑΕΕ • Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. στ. Να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της αριθ. 10184/13.05.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1211).

 Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής στο φορέα συμπλήρωσης και υποβολής της ΑΕΕ. ζ. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους, που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα. Η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων καθορίζεται στο άρθρο 17 της αριθ. 10184/13.05.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1211). η. Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να έχουν ενεργές συμβάσεις, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εφαρμογή της δράσης για την οποία έχουν υπογράψει σύμβαση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση, να προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να διακόψουν τη σύμβαση χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις. 9. Ύψος Ενίσχυσης Το ύψος ενίσχυσης έχει οριστεί σε 50 € ανά Ha ετησίως.  Πηγή:  www.dikaiologitika.gr


Για ένταξη σε κοινοτικό επιδοτούμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης  οι Αγροτικές Ευκαιρίες αναλαμβάνουν με συνεργαζόμενους μελετητές την σύνταξη και κατάθεση σχετικής μελέτης, δείτε αναλυτικά όλες τις επιδοτήσεις στο site μας Αγροτικές Ευκαιρίες.