12 Ιαν 2014

Τι είναι τα σχέδια βελτίωσης; και ποιούς αφορούν;

Μέτρο 121: "Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων".

Στην ουσία είναι επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας του σύγχρονου αγρότη που θα θελήσει να υλοποιήσει πρωτότυπα και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια, δηλαδή, εξοπλισμοί, τρακτέρ, εργαλεία κλπ.

Είναι μια ενισχυτική δράση για το τελικό προϊόν που παράγει, που του προσδίδει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τις παραγόμενες ποσότητες αλλά κυρίως και στην ποιότητα των προϊόντων που παράγει.

Αυτό το πρόγραμμα είναι το :


Μέτρο 121: "Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων".

Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων.

Μικρά Σχέδια Βελτίωσης

Η δράση αφορά σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την εισαγωγή σε αυτές της μηχανικής άμελξης αλλά και με την ενίσχυση συμπληρωματικών επενδύσεων. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για κάθε αίτηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ.
Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται τόσο στην φυτική, όσο και στη ζωική παραγωγή, ενώ οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δύναται να ενταχθούν, θα πρέπει να εμφανίζονται σε μία από τις ακόλουθες μορφές:

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων.

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις νομικών προσώπων και

Εκμεταλλεύσεις συνεργασίας σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

Ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή αλλιώς τα γνωστά στον ευρύ αγροτικό χώρο «σχέδια βελτίωσης» πραγματοποιούνται και κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40 – 75% ενώ το μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται σε 250.000,00€ για τα φυσικά πρόσωπα και σε 500.000,00 € για τα νομικά πρόσωπα και τις συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις.


Οι Αγροτικές Ευκαιρίες© , έχουν επιλέξει τους καλύτερους συνεργάτες Πανελλαδικά με αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύνταξη σχετικών μελετών για τα σχέδια βελτίωσης και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό εγκρίσεων των σχεδίων βελτίωσης.

Μπορείτε με ένα E-mail ( αν είστε ήδη Αγρότης και πιστεύετε ότι έχετε  τα κριτήρια ένταξης )  να μας στείλετε μια περιγραφή, τι θα θέλατε να υλοποιήσετε ,με το παρόν πρόγραμμα επιδότησης. 
Στο  E-mail : info@agrotikes-eykairies.gr     
 

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε  (για να μάθετε την διαδικασία και το κόστος  αξιολόγησης και επιλεξιμότητας) και εδώ  κάνοντας δεξί κλικ στην επικοινωνία


Δείτε σχετικές αγροτικές επιδοτήσεις εδώ