18 Μαρ 2014

Ξεκινά το νέο πρόγραμμα επιδότησης για κάλυψη λειτουργικών εξόδων

τι πρέπει να κάνω για να πάρω την επιδότηση; 

Μια νέα ευκαιρία για την επιχειρηματικότητα των νέων που θα μπορέσουν  να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες με επιδότηση για 5 συνεχόμενα έτη.

Στην προκήρυξη ενός νέου προγράμματος επιδότησης των λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων που ανήκουν σε νέους έως 40 ετών, θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων» απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή με έως 10 και έως 50 εργαζομένους αντίστοιχα, που έχουν ισχυρή μετοχική σχέση με νέους επιχειρηματίες έως 40 ετών.

Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι:


Ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους,
Επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του 50% του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας, κατέχοντας θέση προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης.

Επίσης, δεν θα πρέπει, ακόμη, να έχουν ως μετόχους με ποσοστό άνω του 20% ή ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης.

Δηλαδή από τις αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι τους τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.λπ.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η ενίσχυση δαπανών για μισθοδοσία. Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

Ποια έργα εντάσσονται

Το ελάχιστο κόστος της επένδυσης ορίζεται στις 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις 150.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αυτού πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και θα τεκμηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες δεν καλύπτονται με μία από τις προτεινόμενες ενισχύσεις του ειδικού καθεστώτος της επιχειρηματικότητας των νέων, μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν:

• Με ίδια κεφάλαια.

• Με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον επενδυτικό νόμο είτε σε άλλο πρόγραμμα, π.χ. πρόγραμμα ΕΣΠΑ).

• Με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

• Με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση.

Τα ποσοστά επιχορήγησης

Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.

Στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.


Οι Αγροτικές Ευκαιρίες© με τους έμπειρους συνεργάτες που διαθέτουν έχουν την ικανότητα απλά και κατανοητά να σας εξηγήσουν αν μπορείτε να ενταχθείτε στο συγκεκριμένο ή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιδότησης για επιχειρήσεις με την αρχική διαδικασία αξιολόγησης που έχει κόστος 120 ευρώ. Για λεπτομέρειες καλέστε καθημερινά στο 210-8818416  και πείτε για επιδότηση νεανικής επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ – 2014.


Αγροτικές Ευκαιρίες – τμήμα επιδοτήσεων προγραμμάτων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις.