11 Ιαν 2015

Επιδοτήσεις για το 2015 σε Ενίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογής τους

Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ έχουν προχωρήσει στην προδημοσίευση έξι δράσεων με συνολική προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη 123.000.000 ευρώ.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στην προδημοσίευση της πιλοτικής δράσης «Ενίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογής τους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΕΤ, βασικοί στόχοι της δράσης είναι: 

- Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα αυτής που ενσωματώνει έρευνα και τεχνολογία και προωθεί την καινοτομία.

- Η συγκράτηση στη χώρα μας υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας.

- Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της επιμόρφωσης δυνητικών επιχειρηματιών σε θέματα χρηματοδότησης και μεταφοράς τεχνολογίας.

- Η ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων στη βάση καινοτόμων τεχνολογικών ιδεών για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

- Η αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας, ειδικά στην κατηγορία των νέων.

- Η ενίσχυση της δικτύωσης των δομών εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών με ερευνητικούς, επιχειρηματικούς και χρηματοδοτικούς φορείς.

- Η μεταφορά τεχνογνωσίας από δομές εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών του εξωτερικού.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους τομείς προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ):

- Αγροδιατροφή

- Ενέργεια

- Εφοδιαστική Αλυσίδα

- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

- Περιβάλλον

- Τουρισμός

- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

- Υγεία

- Υλικά - Κατασκευές

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την υλοποίηση της δράσης εκτιμάται σε 15 μήνες για τις φάσεις Α-Δ ανά κύκλο. Η χρονική διάρκεια της φάσης Ε, στην οποία υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης νεοσύστατων εταιρειών, εκτιμάται σε 12-24 μήνες.

Προϋπολογισμός

Λόγω των διαφορετικών ποσοστών ενίσχυσης για τις διάφορες κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, ο προϋπολογισμός του έργου θα εξαρτηθεί από τη διάρθρωση των κατηγοριών των δαπανών στις προτάσεις που θα εγκριθούν. Η μέγιστη δημόσια δαπάνη για τις φάσεις Α - Δ του πρώτου κύκλου ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός για κάθε καινοτομική ιδέα εξαρτάται από την πρόκρισή της στην τελική φάση. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά καινοτομική ιδέα στις φάσεις Α - Δ ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στους οποίους απευθύνεται η δράση είναι νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις τους (ενώσεις ή/και κοινοπραξίες υπό μορφή δικτύου) με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή και την εκκόλαψη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, καθώς και στην υποστήριξη της αξιολόγησης και της εφαρμογής συναφών επιχειρηματικών σχεδίων.

Οι τελικοί ωφελούμενοι της δράσης είναι νέοι επιστήμονες (ή ομάδες αυτών) με υψηλή κατάρτιση (κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και καινοτόμες ιδέες στους τομείς προτεραιότητας που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κάποιου υποψήφιου ανάδοχου ή τελικού ωφελουμένου σε περισσότερες από μία προτάσεις.

Ιδανική ευκαιρία για Start Up
Η υλοποίηση της δράσης οργανώνεται σε πέντε διακριτές φάσεις:

Προκαταρκτική φάση: αυτή περιλαμβάνει τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή ενός ή περισσότερων αναδόχων που θα διαθέσουν τις υποδομές και την τεχνογνωσία για την εκκόλαψη επιχειρηματικών ιδεών. Για τον σκοπό αυτόν θα οριστεί και συγκροτηθεί αρμόδια επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τις υποβαλλόμενες προτάσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) και του (των) αναδόχου (ων).

Φάση Α: Η έναρξη της φάσης σηματοδοτείται με την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες ή ομάδες νέων επιστημόνων σε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι προτάσεις των νέων επιστημόνων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με την οποία θα είναι δυνατή η καταχώριση και υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και η παροχή διευκρινίσεων προς τους διαγωνιζόμενους. Η διαδικασία επιλογής των τελικών ωφελούμενων της δράσης θα εφαρμοστεί από τον ανάδοχο, υπό την εποπτεία της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, με βάση κατάλληλα κριτήρια επιλογής. Η φάση ολοκληρώνεται με την έγκριση του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού από την αναθέτουσα αρχή και την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ των επιτυχόντων και του αναδόχου.

Φάση Β: Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής οι ενισχυόμενοι νέοι επιστήμονες θα φιλοξενούνται σε χώρο εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών (προθερμοκοιτίδα) που θα διαθέσει ο ανάδοχος στην Αθήνα.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη οργάνωση και λειτουργία της προθερμοκοιτίδας, έτσι ώστε να παρέχεται στους ενισχυόμενους:

- Κατάρτιση από ειδικούς συμβούλους - επαγγελματίες σε θεματικούς τομείς όπως επιχειρηματικότητα, μεταφορά τεχνολογίας, χρηματοδότηση επενδύσεων, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, marketing, κ.ά., με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

- Εξειδικευμένη-εξατομικευμένη υποστήριξη μέσα από τακτικές συναντήσεις με μέντορες/καθοδηγητές προερχόμενους από διάφορους επαγγελματικούς χώρους.

- Ενημέρωση-δικτύωση με επαγγελματίες και επιχειρήσεις εκτός προθερμοκοιτίδας, μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων με ομιλητές διακεκριμένους επαγγελματίες και επιστήμονες ανά θεματική ενότητα.

Φάση Γ: Στο πλαίσιο της φάσης αυτής πραγματοποιείται αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι δυνατόν να περιλαμβάνει προφορική παρουσίαση από τους νέους επιστήμονες. Η φάση ολοκληρώνεται με την έγκριση του πίνακα των έργων (περίπου 5-10 έργα ανά Κύκλο) που προχωρούν στην επόμενη φάση και θα λάβουν περαιτέρω χρηματοδότηση από την αναθέτουσα αρχή.

Φάση Δ: Η φάση αφορά την αποσαφήνιση και λεπτομερέστερη περιγραφή των γενικότερων ή εκκρεμών θεμάτων που αφορούν τα εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια και την αναζήτηση/οριστικοποίηση των πηγών χρηματοδότησης. Η φάση ολοκληρώνεται με την οριστικοποίηση του εταιρικού/χρηματοδοτικού σχήματος για τις προτάσεις που εγκρίθηκαν στο προηγούμενο στάδιο.

Φάση Ε: Η τελική φάση αφορά τη λειτουργία της νεοσύστατης επιχείρησης και την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου.

Κριτήρια

Αξιολόγησης αναδόχου

- Διαθεσιμότητα υποδομών εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών (εγκαταστάσεις - εξοπλισμός).

- Διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων.

- Εμπειρία στην οργάνωση και τη λειτουργία φυσικών υποδομών φιλοξενίας - υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων και στη συμβουλευτική υποστήριξη δυνητικών επιχειρηματιών.

- Επάρκεια μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου.

- Καταλληλότητα οργανωτικού σχήματος για διοίκηση έργου.

- Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

Τελικών ωφελουμένων

- Συνάφεια ιδέας με κάποιον από τους επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας.

- Καινοτομικότητα και εμπορικότητα προτεινόμενου προϊόντος/υπηρεσίας.

- Στάδιο ωριμότητας υποβαλλόμενης ιδέας.

- Χαρακτηριστικά υποψήφιου (ηλικία, γνωστικό υπόβαθρο, ικανότητες/δεξιότητες, εμπειρία).

Αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων

- Πληρότητα ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος.

- Διαθεσιμότητα συντελεστών παραγωγής και οργάνωση διαδικασιών.

- Πληρότητα σχεδίου προώθησης του προϊόντος.

- Ποιότητα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τιμές οικονομικών δεικτών (NPV, IRR).

- Καταλληλότητα στρατηγικών επιλογών και στόχων.

- Ικανότητα και εμπειρία ομάδας διοίκησης.


Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία της δράσης βασίζονται στην προδημοσίευση, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται με την προκήρυξή της, μέσα στο 2015.

σεμινάρια 2015 Σχετικά άρθρα Επιδοτήσεων των Αγροτικών Ευκαιριών: