30 Νοε 2015

ΕΣΠΑ: δύο νέα προγράμματα επιδοτήσεων


Δωρεάν οικονομική κάλυψη για λειτουργικά έξοδα, εξοπλισμό και προσλήψεις ύψους 5.000 έως 60.000 ευρώ με κοινοτικές ενισχύσεις για νέες επιχειρήσεις φέρνουν δύο Νέα προγράμματα επιδότησης  του ΕΣΠΑ.

Τα δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούν από 5.000 έως 60.000 ευρώ με κοινοτικές ενισχύσεις τα λειτουργικά έξοδα, την αγορά εξοπλισμού και την πρόσληψη προσωπικού. Άνεργοι ηλικίας 25 ετών και άνω μπορούν να αξιοποιήσουν τις δράσεις «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ και «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ και χωρίς να βάλουν ούτε ένα λεπτό του ευρώ από την τσέπη τους να στήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Οι δύο δράσεις αναμένεται να προκηρυχθούν στο τέλος Νοεμβρίου 2015 και η υποβολή αιτήσεων να ξεκινήσει μέσα στον Δεκέμβριο 2015.

Το μεγάλο ατού όσων υπαχθούν σε αυτά τα δύο προγράμματα είναι η απόλυτη επιδότηση των βασικών εξόδων μιας επιχείρησης προκειμένου να λειτουργήσει.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης και στα δύο προγράμματα είναι: 

• Ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων, όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία), τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες - ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμός και αξιολόγηση της υλοποίησης κ.ά.),

• Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,

• Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),

• Ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.ά.),

• Οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ,

• Οι αμοιβές τρίτων.

Από τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» επιδοτούνται κατά 100% τα ποσά δαπανών έως 60.000 ευρώ.

Από τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου δαπάνες από 5.000 έως 25.000 ευρώ.

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ»
Χρηματοδοτήσεις κατά 100% για 46 επαγγελματικές δραστηριότητες

Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» χρηματοδοτούνται κατά 100% οι ακόλουθες 46 επαγγελματικές δραστηριότητες:

Ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, φυσικοθεραπευτής, βιολόγος, ψυχολόγος, μαία, δικηγόρος, αρχιτέκτονας, μηχανικός, τοπογράφος, χημικός, γεωπόνος, γεωλόγος, δασολόγος, ωκεανογράφος, σχεδιαστής, δημοσιογράφος, συγγραφέας, διερμηνέας, ξεναγός, μεταφραστής, καθηγητής, δάσκαλος, καλλιτέχνης γλύπτης, ζωγράφος, σκιτσογράφος, χαράκτης, ηθοποιός, μουσικός, χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, διακοσμητής, οικονομολόγος, αναλυτής, προγραμματιστής, ερευνητής, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής, φοροτέχνης, αναλογιστής, κοινωνιολόγος, κοινωνικός λειτουργός. Από τις δράσεις του προγράμματος εξαιρούνται:

•Οι σχετικές με την εστίαση δραστηριότητες.

•Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο, μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).
•Οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται βάσει του Κανονισμού για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας - De minimis (ΕΚ.1407/2013) και αφορούν γενικά την αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (στις περιπτώσεις που η ενίσχυση καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητά τους ή αποδίδεται σε πρωτογενείς παραγωγούς), εξαγωγές σε τρίτες χώρες και ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί εισαγόμενων. 

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

•Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.
•Να είναι πτυχιούχοι σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ).
•Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
•Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
•Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

«Μπόνους» σε ανέργους 25 ετών και άνω για επενδύσεις σε 8 κλάδους

Στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», το οποίο επιδοτεί κατά 100% τα ποσά δαπανών έως 60.000 ευρώ, οι νέοι που θα συμμετάσχουν, για να ενισχυθούν οικονομικά, θα πρέπει να στήσουν επιχείρηση σε έναν από τους κλάδους:

•Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
•Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
•Υλικά / Κατασκευές,
•Εφοδιαστική Αλυσίδα,
•Ενέργεια,
•Περιβάλλον,
•Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
•Υγεία.

Εξαιρούνται:

•Οι σχετικές με το λιανικό εμπόριο και την εστίαση δραστηριότητες.
•Οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται βάσει του Κανονισμού για τις Ενισχύσεις Ησσονος Σημασίας - De minimis (ΕΚ.1407/2013) και αφορούν γενικά την αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (στις περιπτώσεις που η ενίσχυση καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητά τους ή αποδίδεται σε πρωτογενείς παραγωγούς), εξαγωγές σε τρίτες χώρες και ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί εισαγόμενων.
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην πρόσκληση του προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

•Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑΔ - κώδικας δραστηριότητας, στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης).
•Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς είτε σε επενδυτικό σχήμα).
•Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
•Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ.

Για την ένταξή τους στις δύο δράσεις οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην πρόσκλησή τους. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης των προγραμμάτων θα περιγραφούν αναλυτικά στην πρόσκλησή τους (καθώς και στο σύνολο των εγγράφων που τη συνοδεύουν).Πληροφορίες:
Στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «ΕΠΑνΕΚ»
http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr E-mail: infoepan@mou.gr
 Τηλ.: 801 1136 300.