14 Νοε 2011

Νέα επιδότηση ( αναμένεται )


Μέτρο 123Β (αναμένεται προκήρυξη)

Aύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

Δημόσια Δαπάνη έως 19.980.944 
.

Σκοπός του νέου μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασικών προϊόντων
μέσω επενδύσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό ή
στην ίδρυση πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης αλλά και
στη βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων.
Πεδίο εφαρμογής του νέου μέτρου είναι όλη η χώρα εκτός Αττικής (ακτίνα 40χλμ. από το κέντρο).
Δύναται να συμμετέχουν
Ομάδες δασεργατών με εταιρική μορφή
Μεμονωμένοι δασεργάτες με εταιρική μορφή
Δασικοί συνεταιρισμοί με εταιρική μορφή
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή επεξεργασία των πρωτογενών δασικών προϊόντων
Η επιχορήγηση
από 40% έως 65% για επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού έως 200.000

από 20% έως 60% για επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 200.001
€ έως 2.000.000
Το νέο μέτρο θα συνεισφέρει
Προμήθεια εξοπλισμού όπως υλοτομικά εργαλεία, εργαλεία αποφλοίωσης& τεμαχισμού, εργαλεία αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων
Χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων & υλικών υλοτομίας
Προστατευτική επεξεργασία - ξήρανση στρογγυλής ξυλείας
Δημιουργία και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (εκτός των εργασιών πρασίνου και των έργων διακόσμησης.)
Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού, τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών
Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού
Αγορά ειδικού τύπου οχημάτων αναγκαίων για την μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς τον χώρο τυποποίησης -μεταποίησης
Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων μέχρι ορίου 12% επί του συνόλου
Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO 9000 κ.λ.π) μόνο για την απόκτησή τους
Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχετικού εξοπλισμού.

για πληροφορίες : τηλ. 210-8818474 τμήμα επιδοτήσεων.