5 Δεκ 2011

Πάρτε τα Βουνά ! !


Αν θελήσετε να πάρετε τα βουνά για αναζήτηση Άγριας Τρούφας η συμμόρφωση με τους παρακάτω κανόνες της ευρωπαϊκής ένωσης θα σας φάνουν  χρήσιμοι.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

*      Η Σύμβαση CITES αποσκοπεί στην προστασία πολλών ειδών άγριων ζώων και φυτών με τον έλεγχο του εμπορίου τους, ώστε να μην αποτελεί απειλή για την επιβίωσή τους στη φύση και τη διατήρησή τους στον πλανήτη http://www.ypeka.gr/Portals/0/dasi/quoteright.jpg
*      Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας

*      Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. Τα κράτη-μέρη της Σύμβασης, έχουν συμφωνήσει στην τήρηση και εφαρμογή ενιαίων αρχών, κανόνων και συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προκειμένου να προστατευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης, τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας αφανισμού τους (Παραρτήματα Ι και ΙΙ). Ορισμένα κράτη-μέρη της Σύμβασης, για λόγους προστασίας κάποιων ενδημικών ειδών της χώρας τους, επέβαλαν στη Σύμβαση και τρίτη κατηγορία (Παράρτημα ΙΙΙ).

*      Χαρακτηριστικό και βασική αρχή της Σύμβασης είναι ότι η εμπορία και διακίνηση ειδών CITES (συμπεριλαμβανομένων υβριδίων τους, δειγμάτων, ζωντανών ή νεκρών, μερών τους ή προϊόντων μερών και παραγώγων) γίνεται μέσω ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης και πιστοποιητικών διακίνησης ή κατοχής τους, που εκδίδονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές CITES (CITES Management Authorities) των μερών της Σύμβασης.
*      Σύμφωνα με τη Σύμβαση, τα κράτη-μέρη συμμετέχουν σ’ αυτήν μεμονωμένα ή μέσω διαφόρων Οργανισμών Κρατών στους οποίους ανήκουν. Μπορούν να λάβουν ή να διατηρήσουν αυστηρότερα μέτρα, τηρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης, ιδίως σ’ ότι αφορά την κατοχή δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στη Σύμβαση.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 – 8818474 κον Στέλιο Παππά.