28 Φεβ 2012

Βιολογική κτηνοτροφία με ενίσχυση


Δικαιούχοι : είναι οι επαγγελματίες αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες), τα φυσικά, δηλαδή, πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Επίσης δικαιούχοι είναι κι όσοι είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης και είναι εγγεγραμμένοι επίσης στο μητρώο.
(Σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.)

Επίσης στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν αγροτεμάχια και βοσκότοποι με μέγεθος τουλάχιστον 500 μέτρα. Με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Αν δεν έχει ακόμη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, κι εφόσον έχει υποβληθεί η σχετική για την έκδοσή της αίτηση, προσκομίζεται αντίγραφό της.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρως συμπληρωμένη αίτηση ενίσχυσης στη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας που ανήκουν ή στα κατά τόπους κέντρα ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού και ελέγχου λιπασμάτων αλλά και στις κατά τόπους ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών.