28 Φεβ 2012

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος τους ώστε να τύχουν των ευεργετικών προνομίων τόσο της επιδότησης όσο και των διευκολύνσεων (επιδοτούμενος δανεισμός κ.ο.κ.).
 Το πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη χορηγούνται από το σύστημα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικυρώνονται από τους προϊσταμένους των Κέντρων Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), κατόπιν ελέγχου των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών διαρκεί έως τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

Αναφορικά με τη δράση Νέων Αγροτών, για το 4ο Πλαίσιο Στήριξης (2007-2013) τα χρήματα έχουν απορροφηθεί. Ωστόσο, παραμένει ανοικτό το θέμα αν θα αναδιανεμηθούν πόροι από άλλες δράσεις που παρέμειναν σε κωδικούς χωρίς χρήση. Οι νέοι αγρότες θα πρέπει γενικά να μην έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος τους ώστε να τύχουν των ευεργετικών προνομίων τόσο της επιδότησης όσο και των διευκολύνσεων (επιδοτούμενος).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Για τα φυσικά πρόσωπα - επαγγελματίες αγρότες, τα οποία θα ξεκινήσουν για πρώτη φορά την αγροτική δραστηριότητά τους μετά τη δημοσίευση της παρούσης υπουργικής απόφασης και εφόσον είναι κάτω από 55 χρόνων, προγραμματίζεται από τον ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ η παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής αγροτικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών.
Οι κατέχοντες: (α) τυπική επαγγελματική εκπαίδευση (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης, Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη γεωτεχνικής κατεύθυνσης, Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ,ΤΕΕ  Α΄ και Β΄ κύκλου τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος) και (β) τυπική επαγγελματική κατάρτιση (Απόφοιτοι ΙΕΚ μεταγυμνασιακού ή μεταλυκειακού επιπέδου τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος), καθώς και οι έχοντες λάβει άτυπη επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» καθώς και από πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές, απαλλάσσονται από την ανωτέρω υποχρέωση.