11 Ιαν 2013

Σημαντικές αλλαγές για τις αγροτικές επιδοτήσεις από το 2014

Αγροτική ευκαιρία για νέους μέχρι 40 ετών!

Μέχρι τις 15 Μαΐου του 2014 όλοι οι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις ενίσχυσης, εάν θέλουν να λαμβάνουν την ετήσια βασική επιδότηση που θα υπολογίζεται με βάση το πόσα και ποια στρέμματα δηλώνει ότι χρησιμοποιεί ο κάθε αγρότης κάθε φορά. Επιλέξιμες για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα είναι εκείνες οι εκτάσεις των εκμεταλλεύσεων, στις οποίες ασκείται αγροτική δραστηριότητα.Όχι δηλαδή χέρσα χωράφια.

Στις περιπτώσεις που σε μία έκταση δεν ασκείται αγροτική δραστηριότητα για συγκεκριμένους λόγους, όπως π.χ. δάσωση ή αγρανάπαυση, επιλέξιμες είναι όσες εκτάσεις αντιστοιχούσαν σε ενεργοποιημένα δικαιώματα το έτος 2008. Αυτό σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η διαδικασία του «τσεκ» της ενιαίας ενίσχυσης που καταβαλλόταν ανεξάρτητα από το αν παρήγαγε ή όχι ο παραγωγός. 

Μάλιστα, για τους παραγωγούς των εκτατικών καλλιεργειών (βαμβάκι, δημητριακά) τίθεται ως προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης η καλλιέργεια τριών προϊόντων, ενώ στο 7% της γης θα πρέπει να εφαρμόζεται το μέτρο της αγρανάπαυσης. Από το πακέτο ενισχύσεων της ΚΑΠ, οι χρηματοδοτήσεις που αντιστοιχούν στην Ελλάδα για την επταετία 2014-2020 ανέρχονται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ και υπόκεινται σε σταδιακή μείωση. Συγκεκριμένα, η συνολική χρηματοδότηση της Ελλάδας για άμεσες ενισχύσεις θα είναι 2.100.027.000 ευρώ το 2014, 2.071.696.000 ευρώ το 2015, 2.043.433.000 ευρώ το 2016 και από 2.015.180.000 ευρώ τα έτη 2017-2019. Αυτό είναι και το ποσό της ετήσιας εθνικής οροφής, όπως προτείνει η Κομισιόν για τη χώρα μας και με βάση το οποίο υπολογίζονται όλα τα ποσοστά των πρόσθετων ενισχύσεων, που προβλέπει ο νέος κανονισμός: Βασική ενίσχυση, πριμ νέων αγροτών, «πράσινη πληρωμή» και μπόνους σε μικρές εκμεταλλεύσεις και μειονεκτικές περιοχές. Οι ενισχύσεις συνολικά στην Ευρώπη διατηρούνται στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2013 δηλαδή πάνω από 400 δισ. ευρώ, ωστόσο από το 2014 θα ανακατανέμονται και θα λαμβάνονται υποχρεωτικά μέσα από τρία κανάλια:

1) Βασικό καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.
2) «Περιβαλλοντική πληρωμή».
3) Καθεστώς για τους νέους αγρότες.

Το περίγραμμα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα ΚΑΠ παρουσιάστηκε στα μέσα της εβδομάδας από τον αρμόδιο για θέματα Γεωργίας επίτροπος Ντάσιαν Τσιόλος, σύμφωνα με τις οποίες:

Η βασική στήριξη του εισοδήματος μετά τα 150.000 ευρώ θα μειώνεται σταδιακά και θα υπόκειται σε ανώτατο όριο μετά τα 300.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση και ανά έτος.

Καμία άμεση ενίσχυση δεν θα χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων τα ετήσια εισοδήματα από την αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπερνούν το 5% των συνολικών εισοδημάτων τους από όλες τις οικονομικές τους δραστηριότητες, με την εξαίρεση των δημόσιων επιδοτήσεων που προέρχονται από την εφαρμογή της ΚΑΠ.
μήπως να φεύγουμε για το χωριό; 
Το 30% του φακέλου για τις άμεσες ενισχύσεις θα κατευθύνεται σε μεθόδους που προωθούν τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων «περιβαλλοντική» πληρωμή». Παράλληλα, τίθενται ανώτατα όρια άμεσων ενισχύσεων για κάθε εκμετάλλευση (εκτός της «πράσινης» ενίσχυσης), πέραν των οποίων εφαρμόζονται μειώσεις ως εξής:

20% για ποσά άνω των 150.000 ευρώ και ως 200.000 ευρώ.
40% για ποσά άνω των 200.000 ευρώ και ως τις 250.000 ευρώ.
70% για ποσά άνω των 250.000 ευρώ και ως τις 300.000 ευρώ.
100% για ποσά άνω των 300.000 ευρώ.

Μπόνους εγκατάστασης στους νέους που θα θελήσουν να γίνουν επαγγελματίες αγρότες

Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει επίσης οριζόντια περικοπή της βασικής ενίσχυσης έως 3% για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος που θα μοιράζεται κατά προτεραιότητα σε νέους αγρότες. Επιπλέον, παρέχει πρόσθετη στήριξη στους νέους αγρότες (έως 40 ετών), θεσπίζοντας ειδικό καθεστώς που θα χρηματοδοτείται κατά 2% από τον εθνικό φάκελο των άμεσων ενισχύσεων.
________________________________________________________________
Αν είσαστε μέχρι 40 ετών και θελήσετε να ασχοληθείτε με αεροφόρα ανάπτυξη 
και Βιολογική γεωργία τώρα είναι η ευκαιρία (υποστηρίζουμε την Βιολογική δράση)
________________________________________________________________
Η ενίσχυση θα δίνεται ετησίως και το ανώτερο για μία πενταετία. Σύμφωνα με τα σχέδια κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από τη βασική ενίσχυση προβλέπονται οι εξής κατηγορίες ειδικών ενισχύσεων:

Υποχρεωτική «πράσινη» ενίσχυση(Back to Green) η οποία θα καταβάλλεται στους γεωργούς που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Προαιρετικές στρεμματικές ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα.

Υποχρεωτική πρόσθετη ενίσχυση για τους νέους αγρότες.

Ενίσχυση για τους μικρούς αγρότες από 500 έως 1.000 ευρώ.

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: στη νέα ΚΑΠ θα υπάρχουν ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης που θα συνδέονται με συγκεκριμένα είδη παραγωγής, για τα οποία θα μπορεί να δοθεί έως 5% του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Το 5% θα είναι δυνατόν να ξεπεραστεί με έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ διατηρείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι. Σύμφωνα με τον Τάσο Χανιώτη Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "λεφτά για τη γεωργία υπάρχουν".

Το θέμα είναι πώς θα διοχετευτούν ώστε να" κρατηθεί ο κόσμος στην ύπαιθρο και την παραγωγή", αφού στοιχεία της Εurostat δείχνουν ότι η Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το 20% των παραγωγών της και το 2% των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Η νέα ΚΑΠ, όπως προκύπτει από τις βασικές κατευθύνσεις, θα δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στα κράτη - μέλη, θα συνδυάζει τις εισοδηματικές ενισχύσεις με μέτρα για το περιβάλλον για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, ενώ θα περιλαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης των μικρών παραγωγών, καθώς και η δημιουργία «ασφαλιστικού ταμείου» σε επίπεδο κράτους-μέλους, με την οικονομική συμμετοχή της Ε.Ε., του κράτους -μέλους και του παραγωγού. Ταυτόχρονα θα παρέχονται κίνητρα για την αγροτική απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Για την προώθηση της απασχόλησης και του επιχειρηματικού πνεύματος, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά μέτρων που σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν την οικονομική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές, καθώς και τις πρωτοβουλίες για τοπική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, θα δημιουργηθεί μια «πρώτη εργαλειοθήκη» για τη στήριξη σχεδίων μικροεπιχειρήσεων, με χρηματοδότηση έως και 70.000 ευρώ για μια περίοδο πέντε ετών.

Θα ενισχυθούν επίσης οι ομάδες τοπικής δράσης LEADER.

Οι αντιδράσεις της  ΠΑΣΕΓΕΣ
«Η πρόταση της Κομισιόν για την ΚΑΠ μετά το 2013 δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη και την δημιουργία νέου πλούτου, δεν συμβάλλει στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και στη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας», τονίζει η ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία ανεβάζει τη μείωση των ενισχύσεων στην επταετία στο 9%. Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, οι προτάσεις δεν προωθούν την απασχόληση και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο, ενώ, παρά το γεγονός ότι θέτει οροφή ύψους 300.000 ευρώ ανά δικαιούχο, δεν αμβλύνει τη μεγάλη ανισότητα, μιας και μόλις το 1,6% του συνολικού αριθμού των δικαιούχων με ενισχύσεις άνω των 50.000 ευρώ στην Ε.Ε.-27 απορροφά σήμερα το 32% της συνολικής αξίας των ενισχύσεων αυτών. Της Μαρίας Γιουρουκέλη από την Εφημερίδα Ημερησία.


Είναι πραγματικά μια αξιόλογη και σημαντική απόφαση κυρίως για ένα νέο μέχρι 40 ετών που θα ήθελε να γίνει κατ επάγγελμα αγρότης. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την διαδικασία για Αθήνα ή για επαρχία προ αξιολόγησης, βοήθεια με οδηγίες, υποστήριξη με αξιόλογους γεωπόνους Πανελλαδικά και ανά Νομό!  προ αξιολόγηση, εκπαίδευση, ενημέρωση, κατάθεση μελέτης για επιδότηση καθώς και σχεδιασμό και υλοποίηση, ζητήστε δωρεάν πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-8818416 Αγροτικές Ευκαιρίες  και ώρες 10:00 έως 19:00 καθημερινά. 
ή στο e-mail:  agrotikes.eykairies.gr@gmail.com


σας εκπαιδεύουμε στην Βιολογική γεωργία Πανελλαδικά!