6 Ιαν 2013

Ενισχύονται άμεσα κατά 50% οι δαπάνες μετεγκατάστασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Ενισχύονται κατά 50% οι δαπάνες μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων πανελλαδικά προκειμένου να «μετακομίσουν» σε οργανωμένες βιομηχανικές επιχειρηματικές περιοχές και επιχειρηματικά πάρκα, όπου υπάρχει η σχετική υποδομή για την εύρυθμη λειτουργία τους.


Τις ενισχύσεις φέρνει πρόγραμμα ύψους 10 εκατομμυρίων  ευρώ του επιχειρησιακού προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» και τιτλοφορείται «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα». Η γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης έχει δημοσιεύσει τον οδηγό του προγράμματος, το οποίο αναμένεται να τρέξει τους πρώτους μήνες του νέου έτους (επιδοτήσεις 2013).

Αφορά επιχειρήσεις στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων όπως αρτοποιία - παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών κ.λπ., παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, επεξεργασία τσαγιού και καφέ, επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων, παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων κ.λπ. Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις των κλάδων της κλωστοϋφαντουργίας, των ειδών ένδυσης, του δέρματος και δερμάτινων ειδών, του ξύλου, των χημικών ουσιών, των επίπλων, της παραγωγής βασικών μετάλλων, άλλων μη μεταλλικών προϊόντων, της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κ.λπ.
 Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και με διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης αυτών μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2015.
____________________________________________________________________________
Ο χρόνος κατάθεσης μια ολοκληρωμένης μελέτης για επιδότηση πολλές φορές είναι αρκετά σύντομος από την μέρα της ανακοίνωσης έως την καταλυτική ημερομηνία Υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η Financial Solution αναλαμβάνει όλη την διαδικασία προ αξιολόγησης, μελέτης, κατάθεσης και μέχρι την εκταμίευση της επιδότησης απευθυνθείτε στο τηλέφωνο
210-8818416 καθημερινές 10:00-19:00  (τμήμα Μελετών ΕΣΠΑ 2007-2013).
____________________________________________________________________________
Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 30.000 ευρώ το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στον νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται;

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι να:

•Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες
• Διαθέτουν αποδεδειγμένα τρεις ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
•Έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν από την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 2004/C 244/02.
•Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 ευρώ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις είναι:

•Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών), καθώς και οι Ατομικές Επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. που περιγράφηκαν πιο πάνω.
•Επισημαίνεται ότι από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης μεταποίησης των προϊόντων του τομέα Γεωργίας. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
• Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλει μια και μόνο επενδυτική πρόταση, η οποία θα αφορά μόνο έναν τόπο υλοποίησης της επένδυσης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.
•Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και άσκηση της δραστηριότητάς της μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
•Η επιχείρηση να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς συνδιαλλαγής.
•Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου χορηγηθείσας ενίσχυσης ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής.
•Το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.
•Η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν από τη προδημοσίευση του προγράμματος. (Δηλαδή η επιχείρηση να μην έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις - εκτός του προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων- να μην έχει προβεί σε παραγγελίες έναντι προκαταβολών, να μην έχουν εκδοθεί προτιμολόγια, τιμολόγια ή δελτία αποστολής, να μην έχουν υπογραφεί συμβάσεις κ.λπ.).
•Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο για επιχειρήσεις που η προς μετεγκατάσταση μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται εντός των ορίων αυτής.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για:

1. Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά το κόστος αγοράς υλικών και την τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέγερση αυτών).

2. Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στον νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά το κόστος αγοράς υλικών και την τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων).

3. Δαπάνες για τη δημιουργία δικτύων παροχής στον νέο χώρο εγκατάστασης.

4. Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις.

5. Δαπάνες που αφορούν τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου.

6. Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ιδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.

7. Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης.

8. Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης.

9. Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών.

Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος κ. Α. Μουρτσιάδης. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ggb.gr Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92. Τηλ: 2106969000, 2106965915 e-mail: mourtsiadisa@ypan.gr
(Πηγή: eisodima.gr)
 Διαβάστε εδώ  (με δεξί κλικ) τι είναι το ΕΣΠΑ; και ποιους αφορά: