13 Φεβ 2013

Επιδότηση Γυναικείας επιχειρηματικότητας 2013


Νέο: Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» προκήρυξε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα ήταν από καιρό αναμενόμενο και δίνει ελπίδα σε αρκετές γυναίκες που θα ήθελαν εν μέσω οικονομικής κρίσης και ανεργίας να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρίας (ΕΛΑΝΕΤ), με την υπ’αριθμ. Πρωτ.: 316/49/Α2 Απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων - αιτουσών εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις οκτώ (8) επιλέξιμες Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης ήτοι:  Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων και απειλούμενων από ανεργία γυναικών.
 Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υπό-δράσεις:

• ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35.

• ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι: 

Είναι γυναίκες ηλικίας 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία, οι οποίες:

• έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
• έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
• έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
• απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κ.λπ.,
• αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στην:

• Χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών.

Επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 € του ετήσιου µμισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) µε πρόσληψη ανέργου/ων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

• Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κ.λπ.).

• Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).

• Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.

• Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring/coaching από συμβούλους, µε σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή/και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου/άνεργης ή απειλούμενου/ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.

• Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1η/9/2012.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 1η/3/2013 με καταληκτική ημερομηνία στις 29/3/2013.

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δηλαδή έως τις 5/4/2013.

Το πλήρες ενημερωτικό υλικό του προγράμματος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr).

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, στα Επιμελητήρια και στους υπευθύνους πληροφόρησης του κοινού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Πηγή: eisodima.gr)
Για να δει ένας υποψήφιος αν μπορεί να «μπει» στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η εταιρία Financial Solution αναλαμβάνει την μελέτη προ-αξιολόγησης Πανελλαδικά, και σύντομα , με απάντηση εντός 3 εργασίμων ημερών με κόστος για τον υποψήφιο 200 ευρώ + ΦΠΑ. (επιλέξιμη δαπάνη) Πληροφορίες στο τηλ. 210-8818416 ή με ένα e-mailmanager@financialsolutions.gr