26 Απρ 2015

Νέες επιδοτήσεις για το 2015 στην μεταποίηση

Δράσεις που ενισχύουν την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.
Κοινοτικές ενισχύσεις που κυμαίνονται από 50% έως 60% για την ίδρυση νέων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μικρών μονάδων μεταποίησης 11 κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων μπορούν να εκμεταλλευτούν πολίτες αλλά και επιχειρήσεις.

Το ανώτατο ύψος των επενδυτικών σχεδίων που επιδοτούνται θα πρέπει να είναι 400.000 με 500.000 ευρώ και αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων στον τομέα της μεταποίησης:

Οι χρηματοδοτήσεις έρχονται μέσα από προγράμματα Leader που «τρέχουν» αυτήν την περίοδο. Και είναι στις περιοχές:

1. Αχαΐας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τη 19η Μαΐου.

2. Ηλείας, με προθεσμία την 28η Μαΐου.

3. Καβάλας, με τους επενδυτές να μπορούν να καταθέσουν προτάσεις έως τις 18 Μαΐου.

4. Πιερίας, με καταληκτική ημερομηνία τη 12η Ιουνίου. 


Εκσυγχρονισμός τυροκομείων ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής
 και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.

 Τι προβλέπεται; Οι δαπάνες που επιδοτούνται

Οι επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτούνται είναι:

1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.

3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

5. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.

6. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης - εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίησης των συστημάτων αυτών.

7. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές Διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

8. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000€.

Οι κατηγορίες των προϊόντων και οι δράσεις που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα

Κρέας

• Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής με κρεατοσκευάσματα.

• Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

• Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας

• Εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία - κονσέρβες κ.λπ.)

Γάλα

• Ιδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος.

• Εκσυγχρονισμός τυροκομείων ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.

• Ιδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

• Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

• Ιδρυση ή εκσυγχρονισμός - επέκταση μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.


Αβγά

• Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών.

• Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών.

• Ιδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αβγά.

• Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.


   
Μέλι

• Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης, συσκευασία μελιού.

• Ιδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης μελιού μόνο σε ορεινές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης βιολογικού μελιού.

• Ιδρυση - εκσυγχρονισμός - επέκταση - μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κ.λπ.

Δημητριακά

• Εκσυγχρονισμός κάθετων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών.

• Ιδρυση ξηραντήριων δημητριακών.

• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων ξηραντηρίων δημητριακών.

• Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας - τυποποίησης ρυζιού

• Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων.

• Ίδρυση οριζόντιων αποθηκών σε ορεινές περιοχές.Ελαιόλαδο

• Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση δυναμικότητας με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.

• Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.

• Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.

• Εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων, συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

• Ιδρύσεις επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.

• Εκσυγχρονισμός ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.


Οίνος

• Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας.

• Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής.

Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:

α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές περιοχές

β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας (Καν. (ΕΟΚ) 2092/91) και συμπληρωμάτων οικολογικής διαχείρισης.

• Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία.

Οπωροκηπευτικά

• Ιδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.

• Μεταποίηση βιομηχανικής τομάτας. Εκσυγχρονισμός μονάδων, κυρίως όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών.

• Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, κ.λπ.).

• Κονσερβοποιεία - Χυμοί φρούτων - Αποξηραμένα φρούτα.

• Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας.

• Ίδρυση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.

• Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων, χυμοποίησης εσπεριδοειδών.

• Μεταποίηση λαχανικών. Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών.

• Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή και ζωοτροφών.

• Μεταποίηση ξηρών καρπών. Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση υφιστάμενων μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λπ.

Άνθη

• Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφιστάμενων μονάδων.

• Ίδρυση ξηραντήριων ανθέων

• Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές - κέντρα διανομής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.

Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό

• Ίδρυση - επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.


Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

• Ίδρυση - επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. (Πηγή: Έθνος).