9 Απρ 2019

Διατήρηση απειλούμενων Αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων 2019


πρόβατο φυλής Κεφαλληνίας 

Από 24 Απριλίου του 2019 ξεκινά η υποβολή αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο της εφαρμογής της Δράσης 10.1.2019 « Διατήρηση απειλούμενων Αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων », του υπομέτρου 10.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί νέους εν δυνάμει δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση - Δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης οι οποίοι: 
α) επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων.
β) έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους από την 1η πρόσκληση και έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση ανάκλησης πράξεων. Να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.09 « Διατήρηση απειλούμενων Αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 10 « Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα » του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.


Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την υποβολή της Ε.Α.Ε. 2019 και μετά να υποβάλλουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 2η Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09. 

Στόχοι της δράσης είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους Αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.


Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνει το κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία ένα (1) αρσενικό ζώο για κάθε δεκαπέντε (15) θηλυκά ζώα αναπαραγωγής που ανέρχεται σε 23 €/ΜΖΚ.

 Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνει το κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία ένα (1) αρσενικό ζώο για κάθε δεκαπέντε (15) θηλυκά ζώα αναπαραγωγής που ανέρχεται σε 23 €/ΜΖΚ.Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια επιλεξιμότητας  

α. Επιλέξιμοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι, οι οποίοι:

 1. είναι κάτοχοι Αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, 2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, 3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να συντρέχουν σε επίπεδο φυλής τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

 β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου α, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων: 1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

2. διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη. 3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

γ. Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης - αγροτεμαχίων, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14 « Καλή μεταχείριση των ζώων » του ΠΑΑ 2014-2020, εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της αριθμ.401/48520/29-03-2018 απόφασης.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 24/04/2019 έως και 13/05/2019, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.). Πηγή

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την σχετική πρόσκληση εδώ :


Σχετικά άρθρα :