11 Απρ 2019

ΟΠΕΚΕΠΕ : θα πρέπει οι αγρότες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να δικαιούνται τις αγροτικές επιδοτήσεις για το 2019Μέχρι τις 15 Μαΐου 2019 θα πρέπει οι αγρότες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να δικαιούνται τις αγροτικές επιδοτήσεις για το 2019.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ


«10 Απριλίου 2019  ξεκινά η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2019, δια της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο. Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη, ενώ για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης ( εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων-άρθρο 13, Καν (Ε.Ε.) 640/2014).

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού το έγγραφο «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2019& ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» για την υποβολή της αίτησης.»