26 Ιαν 2013

Ξεκίνησαν Τέσσερα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα για παραγωγούς οπωροκηπευτικών


Τέσσερα εξειδικευμένα προγράμματα για την ενίσχυση της δραστηριότητας των Ομάδων Παραγωγών οπωροκηπευτικών φέρνουν οι προτάσεις της Κομισιόν στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)..

νέα επιδότηση!
Τι είναι μια ομάδα παραγωγών;
χρησιμοποιήστε την τεχνολογία  ενωθείτε, μιλήστε, δράστε! 
Είναι μια νέα εναλλακτική πρόταση συνεργασιών, (Internet,Facebook) για νέους κυρίως ανθρώπους, έτσι μπορούμε να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε σε κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και αλληλεγγύης, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και συνεργατικές ομάδες, να μετατρέπουμε τις επιχειρήσεις που κλείνουν, σε επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με αυτοδιαχείριση από τους εργαζόμενους σε αυτές και παραγωγή που να ικανοποιεί τις κοινωνικές βιοτικές ανάγκες. Να δημιουργήσουμε νέες μονάδες παραγωγής κοινωνικής βάσης. Να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας με αυτοπαραγωγή και αχρήματες ανταλλαγές, δημιουργώντας "τοπικά νομίσματα" και εναλλακτικούς θεσμούς χρηματοδότησης, ακούγετε δύσκολο και γιατί όχι επαναστατικό! Αλλά από νέους αυτό όλοι θα θέλαμε!

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τις χώρες με μικρές ομάδες παραγωγών ή αδύναμες οργανώσεις, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την κρατική συμμετοχή στην ενίσχυση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων. Τα νέα εργαλεία στοχεύουν κυρίως στον προγραμματισμό της αγροτικής παραγωγής και στην ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων, ενώ τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε:

Τα επιχειρησιακά προγράμματα να περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις.
Το 10% τουλάχιστον των δαπανών δυνάμει των επιχειρησιακών προγραμμάτων να καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις (μείωση νιτρικών, αειφόρος ανάπτυξη, Βιολογικά).

Συγκεκριμένα τα 4 προγράμματα προβλέπουν:
 1. Επιχειρησιακά ταμεία

Οι οργανώσεις παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών μπορούν να συστήσουν επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο χρηματοδοτείται από:

Χρηματικές εισφορές των μελών ή από την ίδια την οργάνωση παραγωγών.
Την Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή που είναι δυνατόν να χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών.
Τα επιχειρησιακά ταμεία χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από τα κράτη-μέλη.

Tip:  Facebook : Αγροτικές Εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

2. Επιχειρησιακά προγράμματα

Τα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα οπωροκηπευτικών έχουν δύο ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

Προγραμματισμό της παραγωγής.
Ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων.
Βελτίωση ποιότητας των προϊόντων.
Προώθηση των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων.
Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων (απόσυρση, πρώιμη ή μη συγκομιδή, ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας, ασφάλιση της συγκομιδής κ.λπ.).

3. Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή

Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών των μελών και έχουν όντως καταβληθεί, αλλά περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί.

Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δεν υπερβαίνει το 4,1% της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται στο 4,6% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

4. Εθνική χρηματοδοτική συνδρομή

Στις περιφέρειες των κρατών-μελών στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών είναι ιδιαίτερα χαμηλός, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χορηγούν στις οργανώσεις παραγωγών, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης, εθνική χρηματοδοτική συνδρομή ίση προς το 80% κατ' ανώτατο όριο των χρηματικών εισφορών των μελών.

Στις περιφέρειες των κρατών-μελών στις οποίες οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και οι ομάδες παραγωγών διαθέτουν στο εμπόριο λιγότερο από το 15% της αξίας των οπωροκηπευτικών και η παραγωγή οπωροκηπευτικών αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15% της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους, η εθνική χρηματοδοτική συνδρομή είναι δυνατόν να επιστρέφεται από την Ένωση κατόπιν αιτήματος του κράτους-μέλους.

Tip: οι Αγροτικές Ευκαιρίες με συνεργασίες με εξειδικευμένους Γεωπόνους καθώς και άριστους Οικονομολόγους αναλαμβάνουν την εξ ολοκλήρου διαδικασίας ομάδας Ελλήνων παραγωγών σε διαδικασίες χρηματοδότησης και επιδότησης συγκεκριμένων Business plant. Μόνο σοβαρές προτάσεις στο e-mail : manager@financialsolutions.gr


Σας ενδιαφέρει

Σε ύψος-ρεκόρ αναμένεται να φτάσει φέτος η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, που προβλέπει ότι θα ξεπεράσει τα 3 εκατ. τόνους. Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Barjol στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου OLIVEBIOTEQ-2011 που διοργανώθηκε στα Χανιά της Κρήτης από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών.

Αυξημένες κατά 6,71% εμφανίζονται οι φετινές εξαγωγές κρασιών για το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγουμένου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που συγκέντρωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα επεξεργάστηκε το τμήμα στατιστικής του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου, κατά τη διάρκεια του πρώτου επταμήνου του 2011 έχουν εξαχθεί από τη χώρα μας 21.031,62 τόνοι κρασιών, αξίας 35.872,63 χιλιάδων ευρώ, έναντι 17.809,24 τόνων που εξήχθησαν το πρώτο επτάμηνο του 2010 και απέφεραν αξία 33.616,28 χιλιάδων ευρώ.

Top: Υπάρχουν ευκαιρίες! και οι πελάτες μας φροντίζουμε να είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από αυτές με εξατομικευμένη δράση πανελλαδικά.

Το πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα σχολεία είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικό, σε σχέση με το αντίστοιχο που αφορά στην προώθηση και κατανάλωση φρούτων, διαπιστώνει έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο «Είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα διανομής γάλακτος στους μαθητές και προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία;», αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα των δύο προγραμμάτων, συγκεκριμένα μέσω ανάλυσης του κατά πόσον οι επιδοτήσεις της Ε.Ε. έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση των δικαιούχων και εάν τα δύο αυτά προγράμματα έχουν πιθανότητες να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους και να επηρεάσουν τις μελλοντικές διατροφικές συνήθειες. Για τα δύο αυτά προγράμματα η Ε.Ε. διαθέτει πλέον ετησίως 180 εκατ. ευρώ.

Οδηγίες προς τους παραγωγούς σκληρού σίτου που θέλουν να λάβουν το ειδικό πριμ μέσω του προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την παραγωγή ποιοτικού σιταριού δίνει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων - Agrocert ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου (2011 - 2012). Συγκεκριμένα συνιστάται:

Όσοι θα εφαρμόσουν για πρώτη φορά το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν πιστοποιημένο σπόρο στο σύνολο της προς σπορά ποσότητας.

Όσοι κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο (2010-2011), πιστοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς AGRO 2, από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης, υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον 10 κιλά πιστοποιημένο σπόρο, ανά στρέμμα, με την υπόλοιπη ποσότητα σπόρου να είναι ιδιοπαραγωγής. (Πηγή)

 Για επιδοτήσεις - μελέτες - πιστοποιήσεις Κάντε κλικ στην Επικοινωνία  

Τι είναι τα Λαχανικά;

Ο όρος λαχανικό αναφέρεται στο νωπό φαγώσιμο τμήμα ενός φυτού, που προορίζεται για κατανάλωση. Κατ' επέκταση ο όρος μπορεί να αναφέρεται και σε ολόκληρο το φυτό από το οποίο προέρχεται το φαγώσιμο τμήμα.

Ορισμένα λαχανικά μπορούν να καταναλωθούν ωμά, και μερικά μπορεί (ή πρέπει) να είναι μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους, πιο συχνά σε αλμυρά φαγητά. Ωστόσο, λίγα λαχανικά χρησιμοποιούνται για επιδόρπια και άλλα γλυκά εδέσματα, όπως είναι το κέικ καρότο. Τα λαχανικά τρώγονται συνοδεύοντας το φαγητό, ενώ μπορούν να καταναλωθούν και ως σνακ.
Στα φρέσκα λαχανικά η ποσότητα σε νερό ξεπερνά τις περισσότερες φορές το 70% του συνολικού βάρους, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι συνήθως 3,5% ή λιγότερο και η περιεκτικότητα σε λιπαρά 0,5% ή λιγότερο.

Τα κυτταρικά τοιχώματα προσδιορίζουν την κατασκευή του κυττάρου, την υφή του φυτικού ιστού και άλλα χαρακτηριστικά που μπορούμε να τα διακρίνουμε, και αποτελούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος από πηκτίνες, ημικυτταρίνες, και κυτταρίνες.

Το χρώμα που έχουν τα λαχανικά προέρχεται κυρίως από χρωστικές, όπως είναι η χλωροφύλλη που δίνει το πράσινο χρώμα, τα καροτενοειδή που δίνουν το κίτρινο ή το κόκκινο χρώμα, τα φλαβονοειδή, συμπεριλαμβανομένων των φλαβονών, που είναι ελαφρώς κίτρινα ή σχεδόν άχρωμα και οι ανθοκυανίνες που δίνουν σκούρο κόκκινο ή πορφυρό χρωματισμό.